al-Bayhaqîs bekännelse

På hans tid sade även Hâfidh Abû Bakr al-Bayhaqî (som visserligen sympatiserade med och försvarade skolastikerna tillhörande Abûl-Hasan al-Ash´arîs anhängare):

”Händerna är bekräftade egenskaper, dock inte i form av kroppsdelar. Ty de har rapporterats trovärdigt. Allâh (´azza wa djall) sade:

مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina händer?”1

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ

”Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta.”2

Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

På Domedagen skall de troende samlas ängsliga och säga: ”Vi borde vädja inför vår Herre så att Han förskonar oss från denna vår plats.” Följaktligen går de till Âdam och säger: ”Âdam! Du är mänsklighetens fader. Allâh skapade dig med Sin hand och befallde Sina änglar att falla ned på sina ansikten inför dig…”3

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Âdam sade: ”Mûsâ! Allâh (´azza wa djall) valde ut dig med Sitt tal och skrev Tora åt dig med Sin hand.”4

Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh skapade Edens lustgårdar och planterade dess träd med Sin hand. Därefter sade Han till den: ”Tala!” Den sade:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

”DE troende skall lyckas.”56

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”På Domedagen skall jorden vara ett enda bröd. Han som betvingar och återupprättar skall behandla det i Sin hand liksom ni behandlar ert bröd på resan.”7

Han nämnde hadîther som:

”I Min hand ligger förfogan.”8

”Godheten ligger i Dina händer.”9

”Vid Honom i Vars Muhammads själ ligger!”10

Allâh (´azza wa djall) sträcker ut Sin hand till nattens syndare så att han kan ångra sig på dagen, och till dagens syndare så att han kan ångra sig på natten, till dess att solen går upp i väster.”11

De rättvisa kommer att vara på predikstolar av ljus till höger om den Nåderikes (´azza wa djall) högra hand och båda Hans händer är högra.”12

På Domedagen skall Allâh vika himlarna varefter Han tar dem i Sin högra hand och säger: ”Jag är Konungen! Var är de tyranniska? Var är de högmodiga?” Därefter viker Han jordarna i Sin vänstra hand och säger: ”Jag är Konungen! Var är de tyranniska? Var är de högmodiga?”13

Allâhs (´azza wa djall) högra hand är full. Den minskas inte av dagens och nattens uppehälle. Vad säger ni om att Han har skänkt uppehälle alltsedan Han skapade himlarna och jorden utan att något som finns i Hans högra hand har reducerats? Hans tron är ovanpå vattnet och i Hans andra hand ligger vågen som Han sänker och höjer.”14

Alla dessa hadîther är autentiska. Han nämnde också:

När Allâh skapade Âdam sade Han till honom och Hans händer var knutna: ”Välj vilken du vill.” Han sade: ”Jag väljer min Herres högra hand – och båda min Herres händer är högra och välsignade.”15

Därefter sade al-Bayhaqî:

Samfundets tidigare generationer tolkade inga angivna verser och hadîther i ämnet samtidigt som de var enade om att Allâh (tabârak wa ta´âlâ) är en och odelad.”16

Detsamma sade han om resningen och andra egenskaper som bara kan bekräftas via Uppenbarelsen, trots att han också citerar senare dogmer.

138:75

25:64

3al-Bukhârî (8/160) och Muslim (194).

4al-Bukhârî (6614) och Muslim (2652).

523:1

6al-Bayhaqî i ”al-Asmâ’ was-Sifât” (2/124).

7al-Bukhârî (6520) och Muslim (2792).

8al-Bukhârî (7491).

9Muslim (771).

10al-Bukhârî (644) och Muslim (2364).

11Muslim (2759).

12Muslim (1827).

13Muslim (2148) och Abû Dâwûd (4732).

14al-Bukhârî (7419).

15Abû Dâwûd (4703), at-Tirmidhî (3075) och Ahmad (1/44-45).

16al-Asmâ’ was-Sifât, sid. 416