al-Ash´arîs slutgiltiga dogm

Bröder! Ni skall veta att Imâm Abûl-Hasan ´Alî bin Ismâ´îl al-Ash´arîs bok ”al-Ibânah ´an Usûl-id-Diyânah” är det slutgiltiga som han trodde på och dyrkade Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) med efter att ha tagit tillbaka Mu´tazilahs dogm. Alla dogmer som skiljer sig från det som står i den boken har han tagit tillbaka och avsvurit sig från inför Allâh (subhânah). Hur skall han inte göra det när han däri säger att dess innehåll är hans religion som han dyrkar Allâh med? Där rapporterar och bekräftar han följeslagarnas, efterföljarnas, de forna imamernas samt Ahmad bin Hanbals religion och att den bevisas av Allâhs skrift och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Är det tillåtet att säga att han lämnade det för något annat? Vad lämnade han det för? Lämnade han Allâhs skrift, Allâhs profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och följeslagarnas, efterföljarnas och de forna imamernas metodik efter att ha känt till den och återberättat den från dem? Det är inte tillåtet att tillskriva muslimska lekmän, än mindre religionens imamer. Eller var han okunnig om det som han återberättade från Salaf efter att ha ägnat hela sitt liv åt att forska de olika inriktningarna och känna religionerna? Det kan inte en rättvis människa få för sig. Det påstår endast en arrogant överdrivare.