al-Ash´arîs och al-Khatîb al-Baghdâdîs dogm

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Yahyâ al-Mu´allimî (d. 1386)

at-Tankîl bi mâ fî Ta’nîb al-Kawtharî min al-Abâtîl (1/126-127)

Vissa påstod att al-Khatîb al-Baghdâdî anammade al-Ash´arîs dogm varvid adh-Dhahabî avvisade det påståendet och sade:

”al-Khatîbs metodik gick ut på att framföra dem ordagrant. Det konkretiserade han själv i sina böcker.”

Följaktligen avvisade as-Subkî honom och sade:

”Det där är al-Ash´arîs åsikt… Han har också en annan som förespråkar tolkning.”1

De tillgjorda brukar måla upp al-Ash´arî som uttolkare av Allâhs egenskaper, då han i själva verket klargjorde i sin sista bok ”al-Ibânah” att han rättar sig efter Imâm Ahmads och Ahl-ul-Hadîths dogm. Så den som påstår att al-Khatîb al-Baghdâdî delade al-Ash´arîs uppfattning framställer honom som en uttolkare. adh-Dhahabî nämnde al-Khatîbs dogm som frikänner honom från tolkning och förnekelse. al-Khatîb sade:

Vad beträffar tal om egenskaperna, så hör det till Salafs lära att bekräfta de autentiska hadîtherna och framföra dem ordagrant utan att föreställning eller liknelse. Vissa människor förnekar dem och förkastar därav det som Allâh har bekräftat åt Sig själv. Andra människor bekräftar dem till den graden att de förliknar och föreställer sig. Den korrekta åsikten går ut på att ta medelvägen mellan dem båda. Allâhs religion befinner sig mellan överdrift och underdrift.

Tal om egenskaperna hör till tal om essensen och är oskiljbara. Om det är allmänt känt att skapelsernas Herre bekräftas genom att Hans existens bekräftas och inte Hans beskaffenhet, så gäller samma princip Hans egenskaper; det är deras existens som bekräftas och inte deras definition och beskaffenhet2.3

1Tabaqât-ush-Shâfi´iyyah (3/13).

2Han menar det alla andra menade, nämligen en av förståndet begripen beskaffenhet. Liknande rapporteras från Rabî´ah, Mâlik och andra:

”Resningen är inte okänd, beskaffenheten är obegriplig.”

Han menar nämligen inte att egenskapen saknar beskaffenhet, ty befintlig egenskap fordrar befintlig beskaffenhet.”

3Tadhkirat-ul-Huffâdh (3/319).