al-Ansârî om Mâlik ad-Dârs berättelse

Publicerad: 2011-01-18
Författare: ´Allâmah Hammâd bin Muhammad al-Ansârî
Källa: Silsilah ar-Rasâ’il al-Ansâriyyah (1/243-247)

 

I denna rapportering förekommer Mâlik bin ´Iyâdh ad-Dârî. al-Bukhârî nämnde honom i ”at-Târîkh” och höll tyst om honom.

Vidare nämnde Ibn Abî Hâtim honom i ”al-Djarh wat-Ta´dîl” sägande:

”Mâlik bin ´Iyâdh, ´Umar bin al-Khattâbs tjänare. Han rapporterade från Abû Bakr och ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) medan Abû Sâlih as-Sammân rapporterade från honom och detta hörde jag min fader säga.” (8/213)

Även han höll tyst om honom. Alla de som Ibn Abî Hâtim håller tyst om i ”al-Djarh wat-Ta´dîl” är okända. Brodern al-Albânî sade i ”Silsilah al-Ahâdîth adh-Dha´îfah”:

”Denna berättelse är inte bekräftad. Författaren inbillade sig då han förklarade den vara autentisk, förvrängde vissa Imâmers ord samt följde blint några av Driftens anhängare.”1

I denna berättelse förekommer även Sayf bin ´Umar adh-Dhabbî al-Asadî. Det är han som rapporterade i boken ”al-Futûh” att den som drömde var Bilâl bin al-Hârith. Således vet man från den här omnämnda berättelsen att det inte är en följeslagare det rör sig om, eftersom den som rapporterar den är fruktansvärt svag. Yahyâ sade om Sayf, författaren till ”al-Futûh”:

”En fattiglapp är bättre än honom.” (al-Kâmil, 3/1217)

Abû Dâwûd sade:

”Han är ingenting.” (Su’alât al-Âdjurrî, 1/214)

Abû Hâtim sade:

”Övergiven.” (al-Djarh wat-Ta´dîl, 4/278)

Ibn Hibbân sade:

”Anklagades för kätteri.” (Kitâb-ul-Madjrûhîn, 1/354)

Baserat på detta lyder domen så som brodern al-Albânî sade, nämligen obekräftad, särskilt då det rör sig om drömmar. Drömmar fastställer inga Sharî´ah-baserade domar, utom om det är profetens drömmar.

Vad beträffar det Ibn Sa´d sade i ”at-Tabaqât” och att Mâlik ad-Dâr var ´Umars tjänare och känd, är dessa ord till ingen nytta. Detta eftersom han – d v s Ibn Sa´d – inte nämnde att någon annan än Abû Sâlih hade rapporterat från honom. Han sade:

”Mâlik ad-Dâr, ´Umar bin al-Khattâbs tjänare. De tillskrevs Djublân av Humayr. Abû Sâlih rapporterade från honom och han var känd.”

Det är allmänt känt att en ”känd” (Ma´rûf) person är den som minst två personer har rapporterat ifrån, annars är han både Madjhûl-ul-´Ayn2 och Madjhûl-ul-Hâl3, utom om någon förklarar honom som pålitlig. På så sätt är hans hadîth svag, utom om någon annan än den som har rapporterat från honom har sagt att han är pålitlig, att den som säger att han är pålitlig är en person som har rapporterat från honom samt att han tillhör de som är kvalificerade till det.”

1 1/99.

2 Okänd existens.

3 Okänt tillstånd.