al-Albânîs examensbetyg

29 – ´Alî berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Mitt samfunds bästa människor är de strävaste; när de blir arga återvänder de.”

Falsk.

I helhet är alla hadîther om strävhet påhittade bortsett från hadîthen som Duwayd återberättade från Abû Mansûr al-Fârisî som är svag på grund av avsaknad följeslagare i berättarkedjan.

Till hadîthens negativa följder hör att den medför människan att förbli sträv och inte behandla sin strävhet eftersom den framstår som den troendes karaktärsdrag. Det är ett faktum. En gång när jag diskuterade med en examinator vid Azhars universitet blev han sträv under diskussionens gång. Då jag fördömde hans strävhet argumenterade han med den ovanstående hadîthen. Jag klargjorde för honom att hadîthen är svag varvid han blev än strävare. Sedan började han skryta med sitt examensbetyg från Azhar och bad mig visa mitt examensbetyg som berättigade mig att fördöma honom. Jag svarade:

”Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”Om någon av er ser något ont, skall han ändra på det med handen. Om han inte klarar av det, får han göra det med munnen. Om han inte klarar av det, får han göra det med hjärtat – och det är den svagaste tron.”1

1Muslim (49).