al-Albânî om al-´Utbî-berättelsen

Publicerad: 2011-01-19
Författare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (6/2/1034)

 

al-Bayhaqî rapporterade i sin ”ash-Shu´ab” (2/82/1/2) med sin berättarkedja från Abû Yazîd ar-Ruqâshî från Muhammad bin Rûh bin Yazîd al-Basrî som sade: Ayyûb al-Hilâlî berättade för mig:

”En beduin vallfärdade och när han kom till dörren till Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské, fick han sitt riddjur att gå ned på knä och knöt den. Därefter gick han in i moskén till dess att han kom till graven och ställde sig i höjd med Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ansikte. Han sade: ”Må min fader och moder offras för dig, Allâhs sändebud! Jag har kommit till dig tyngd av synder och fel. Jag söker din medling hos din Herre då Han säger i Sin skrift:

”Men om de kom till dig efter att de hade gjort sig själva orätt med sin synd för att be om Allâhs förlåtelse, och om sändebudet bad om förlåtelse för dem, skulle de finna att Allâh i Sin barmhärtighet tar emot den ångerfulles ånger.”1

Denna berättarkedja är svag och mörk. Jag vet varken vem Ayyûb al-Hilâlî eller de andra är. adh-Dhahabî nämnde Abû Yazîd ar-Ruqâshî i ”al-Muqtanâ fî Sard-il-Kunâ” (2/155) och nämnde inte hans namn och antydde att han inte känns vid genom att säga:

”Han citerade något.”

Jag förmodar att det är den här berättelsen han menar. Den är klart motsägelsefull (Munkarah). Det räcker att du vet att den refererar till en okänd beduin. Tyvärr nämnde Ibn Kathîr den när han förklarade versen (4:64) och många Ahl-ul-Ahwâ’ och innovatörer har tagit den från honom. En av dem är as-Sâbûnî i sin förkortning till Ibn Kathîrs ”at-Tafsîr” (1/410). Däri finns följande tillägg mot slutet:

”Sedan gick han sin väg och jag överväldigades av sömn. I sömnen såg jag profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och han sade: ”´Utbî, spring ikapp beduinen och ge honom det glada budskapet om att Allâh har förlåtit honom.”

Ibn Kathîr tillskriver den inte någon av de kända Hadîth-vetarna. Faktum är han tillskriver den al-´Utbî utan någon berättarkedja. Han känns endast vid i denna berättelse. Det är kanske han som är Ayyûb al-Hilâlî i al-Bayhaqîs berättarkedja.

Denna berättelse är motsägelsefull och falsk då den motstrider Qur’ânen och Sunnah. Därför sprids den av Ahl-ul-Bid´ah i och med att den tillåter att man söker skydd av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och ber om hans medling efter hans död. Det är en av de största falskheterna, vilket är allmänt känt. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah tog på sig ansvaret och klargjorde det i sina böcker och i synnerhet i ”at-Tawassul wal-Wasîlah”. Däri fördömer han al-´Utbîs berättelse. Den som vill ha mer kännedom och kunskap kan hänvisa dit.

1 4:64