al-Âdjurrî om Allâhs nedstigning

Imâm Abû Bakr Muhammad bin al-Husayn al-Âdjurrî (d. 360)
ash-Sharî´ah, sid. 311

Kapitel: Tron på att Allâh (´azza wa djall) stiger ned varje natt till den nedersta himlen

Sanningens folk säger att det är obligatoriskt att tro på det utan att föreställa sig det eller ifrågasätta det. Det har rapporterats autentiskt att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt att Allâh stiger ned till den nedersta himlen varje natt. De som har framfört dessa rapporteringar till oss, är de som har framfört rapporteringarna om det lovliga och olovliga, bönen, allmosan, fastan, vallfärden och kampen. På samma sätt som de lärda mottog detta från dem, mottog de likaså de andra rapporteringarna. De sade:

”Den som förkastar dem är vilseledd och vidrig.”

De håller sig borta från honom och varnar för honom.

251 – ´Abbâd bin al-´Awâm sade:

”Sharîk kom till oss i Wâsit. Vi sade till honom: ”Det finns människor hos oss som förnekar hadîtherna ”Allâh (´azza wa djall) stiger ned till den nedersta himlen” och liknande. Då sade Sharîk: ”De som har framfört dessa hadîther är ingen annan än dem som har framfört hadîtherna om bönen, fastan, allmosan och vallfärden. Vi känner endast Allâh (´azza wa djall) via dessa hadîther.””

252 – ash-Shâfi´î sade:

”Apropå Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah, är det obligatoriskt att följa den baserat på Allâhs (´azza wa djall) åläggning. Att ifrågasätta något som Sunnah har kommit med, är något som inte är tillåtet för en kunnig man – och Allâh vet bättre.”

253 – Ishâq bin Mansûr sade:

”Jag sade till Ahmad: ”Allâh stiger ned till den nedersta himlen varje natt då det återstår en tredjedel av den.” Följer inte du dessa hadîther och att paradisets folk kommer att se Allâh?” Ahmad sade: ”Allt det är autentisk.” Ishâq sade: “Allt det är autentisk och det förnekas endast av en innovatör eller av en person med en svag åsikt.”

254 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vår Herre stiger ned till den nedersta himlen varje natt då det återstår en tredjedel av den och säger: ”Vem tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem frågar Mig så att Jag må ge honom? Vem ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?””1

255 – az-Zuhrî sade:

”Vi fick reda på att de kunniga brukade säga: ”Räddningen ligger i att följa Sunnah.”

1 al-Bukhârî (1145), Muslim (758), Abû Dâwûd (1315) m fl.