Ahnâf vidhåller avvika från Salaf

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Vid Allâh han tror inte! Vid Allâh han tror inte! Vid Allâh han tror inte – han vars granne inte är förskonad från hans besvärligheter.”1

Även om hadîthen är tolkad så utgör den ett argument mot Hanafiyyah som vidhåller avvika från Salaf när de säger att tron vare sig stiger eller sjunker. Enligt dem är tron en enda massa. De kan inte föreställa sig en nedsatt tro. Således försöker al-Kawtharî förkasta denna hadîth, ty även efter rätt tolkning är den till deras nackdel. Hadîthen åsyftar nämligen en fullkomlig tro. Ibn Battâl sade:

Ahl-us-Sunnah tolkar den aktuella tron som en fullkomlig sådan. Syndaren har ju en nedsatt tro jämfört med den som inte är syndig.”2

an-Nawawî sade:

Den korrekta åsikten enligt granskarna är att syndaren gör inte dessa synder medan han har en fullkomlig tro.”3

Det märkliga är att Shaykh al-Qârî, som själv var en fanatisk Hanafî, tolkade hadîthen som Ibn Battâl och an-Nawawî och sade:

Våra kollegor menar att hadîthen handlar om den fullkomligt troende.”

Sedan sade han:

Dock består tron av bekräftelse och inkluderas inte av handlingar.”4

Hans senare ord motsäger hans tolkning.

1al-Bukhârî (6016).

2Fath-ul-Bârî (10/28).

3Fath-ul-Bârî (12/49).

4al-Mirqâh (1/105).