Ahmads dogm om Allahs nedstigning är Salafs dogm

Ahmad bin Muhammad underrättade oss: ´Umar bin Ahmad underrättade oss: Ahmad bin Khalaf berättade för oss: Ahmad bin ´Alî al-Abbâr sade:

”´Abdullâh bin Tâhir sade till Ishâq bin Râhûyah: ”Vad är det för hadîther som ni återberättar? Att Allâh (ta´âlâ) stiger ned till den nedersta himlen, att Han stiger upp och ned?” Ishâq sade till honom: ”Säger du att Allâh förmår stiga ned och stiga upp utan att röra på Sig?” Han svarade: ”Ja.” Han sade: ”Varför nekar du då?”

Abû Muhammad al-Balkhî berättade att al-Fudhayl bin ´Iyâdh sade:

Om en Djahmî säger till dig: ”Jag hädar en Herre som stiger ned”, skall du säga till honom: ”Jag tror på en Herre som gör vad Han vill.”

Dja´far bin Abî ´Uthmân at-Tayâlisî berättade att Yahyâ bin Ma´în sade:

Om en Djahmî frågar dig ”Hur stiger Han ned?” skall du fråga honom: ”Hur stiger Han upp?”

Hanbal bin Ishâq sade:

Jag frågade Abû ´Abdillâh bin Muhammad bin Hanbal om hadîtherna om att Allâh stiger ned till den nedersta himlen. Abû ´Abdillâh sade: ”Vi tror på dem och bekräftar dem. Vi dementerar ingenting av dem så länge berättarkedjorna är autentiska. Vi avfärdar inte Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord. Vi vet att allt Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade är sant.” Till sist sade jag till Abû ´Abdillâh: ”Stiger Allâh ned till jordens himmel? Stiger Han ned med Sin kunskap eller med vad?” Han sade: ”Tig om det. Vad har du det med att göra? Framför hadîthen ordagrant utan föreställning och begränsning liksom den har nämnts i rapporteringarna och Qur’ânen. Allâh (´azza wa djall) sade:

فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ

Och gör inte Allâh till föremål för jämförelser!”1

Han stiger ned som Han vill med Sin kunskap och Sin förmåga2. Han omfattar allting med Sin kunskap. Beskrivaren kan inte uppskatta Honom och flyktingen kan inte dra sig undan från Honom.”3

116:74

2Imâm Ahmad bin Hanbal sade att Allâh stiger ned med Sin kunskap och Sin förmåga, inte att det är Hans kunskap och förmåga som stiger ned. Ty Allâhs namn och egenskaper är ju oskiljaktiga från Honom. Imâm Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî sade:

”Han har alltid haft Sina egenskaper och namn. Fjärran är Han från att ha skapade egenskaper eller nyuppkomna namn.”

Imâm Sâlih al-Fawzân förklarade:

”Han har inte fått någon egenskap efter att den har varit obefintlig. Hans namn och egenskaper är oskiljaktiga från Honom. De saknar begynnelse liksom Han saknar begynnelse. De saknar slut liksom Han saknar slut. Allâh är med alla Sina namn och egenskaper den Förste, den Siste, den Uppenbare och den Dolde.” (Bayân-ul-Ma´ânî fî Sharh Muqaddimati Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî, sid. 40-41)