Ahl-us-Sunnahs lydnad gentemot makthavarna

Ahl-us-Sunnah anser inte att man skall lyda makthavarna helt och hållet. De lyder dem endast i det som innebär lydnad gentemot sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Allâh (ta´âlâ):

”Troende, lyd Allâh och lyd sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts.”1

Han (´azza wa djall) beordrade att Han lyds helt och hållet. Dessutom beordrade Han att man lyder sändebudet eftersom han endast befaller lydnad gentemot Allâh. Sålunda har man lytt Allâh om man har lytt sändebudet.

Lydnad gentemot makthavaren hamnar under denna lydnad utan att särskiljas som en tredje lydnad. Ty makthavaren lyds inte helt och hållet. Han lyds endast i det som är tillåtet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Lydnad sker endast i det som är tillåtet.”

“Man lyder inte en skapelse i det som innebär olydnad mot Skaparen.”

“Lyd inte den som befaller er till synd.”

Dessa Râfidhah som säger sig följa ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) säger att det är obligatoriskt att lyda andra än Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) helt och hållet. Detta uttalande är värre än uttalandet som härrör från dem som tillskriver sig ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh) i Levanten och som säger att det är obligatoriskt att lyda makthavaren helt och hållet. De sistnämnda ålägger i alla fall att lyda någon som lever till skillnad från de förstnämnda som ålägger att lyda någon som inte existerar.

1 4:59