Ahl-us-Sunnah älskar de lärda – Ahl-ul-Bid´a hatar dem

Författaren lade dit flera imamer däribland:

”Muhammad bin Idrîs ash-Shâfi´î, Sa´îd bin Djubayr, az-Zuhrî, ash-Sha´bî, at-Taymî…”

Det vill säga Ibrâhîm at-Taymî. Alla tillhör de islams imamer. Sedan sade han:

”Efter dem kommer personer som al-Layth bin Sa´d, al-Awzâ´î, ath-Thawrî, Sufyân bin ´Uyaynah al-Hilâlî, Hammâd bin Salamah, Hammâd bin Zayd, Yûnus bin ´Ubayd, Ayyûb as-Sikhtiyânî, Ibn ´Awn och deras jämlikar.”

Vi älskar dem alla för Allâhs sak. Kärlek till dem för Allâhs sak kännetecknar – om Allâh vill – Ahl-us-Sunnah – medan hat mot dem, eller någon av dem, kännetecknar Ahl-ul-Bid´a. Han sade:

”Efter dem kommer personer som Yazîd bin Hârûn al-Wâsitî, ´Abdur-Razzâq, Djarîr bin ´Abdil-Hamîd adh-Dhabbî och därefter Muhammad bin Yahyâ adh-Dhuhlî, Muhammad bin Ismâ´îl al-Bukhârî, Muslim bin al-Hadjdjâdj al-Qushayrî, Abû Dâwûd as-Sidjistânî, Abû Zur´ah ar-Râzî, Abû Hâtim ar-Râzî och hans son1, Muhammad bin Muslim bin Wârah, Muhammad bin Aslam at-Tûsî, ´Uthmân bin Sa´îd ad-Dârimî och Muhammad bin Ishâq bin Khuzaymah an-Naysâbûrî.”

Alla dessa män var imamer! De har skrivit verk. De har kämpat. De har försvarat Sunnah. De har avvisat Ahl-ul-Bid´a. Må Allâh benåda dem! Kärlek till dem är en del av Allâhs religion och tron medan hat mot dem motstrider den fullkomliga tron.