Ahl-us-Sunnah älskar alla imamer och lärda

Vi har Allâhs skrift och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Därtill har Ahl-us-Sunnah en religiös kärlek till Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. De har även en religiös kärlek till imamerna inom Hadîth. Likaså älskar de de förträffliga imamerna som Imâm Ahmad, Imâm Mâlik och Imâm ash-Shâfi´î – må Allâh (ta´âlâ) vara dem nådig. Deras kärlek till dem är religiös. Så är inte fallet med människorna som fanatiskt följer rättsskolorna. Om du läser i historieböckerna, som i Ibn Kathîrs ”al-Bidâyah wan-Nihâyah”, ser du hur det bråkades och hur det fanns problem i moskéerna. Vad som var ännu värre än så, är de fyra rättsskolornas bönenischer i den Heliga moskén. Varje rättsskola hade sin som de bad bakom. Muslimerna däri bad inte en bön tillsammans förrän dessa bönenischer togs bort för inte så längesedan. Vi Ahl-us-Sunnah älskar samtliga lärda och lov och pris tillkommer Allâh. Vi har ingen fanatisk position till någon av dem.