Ahl-ul-Bid´as första kännetecken är splittring

Ahl-ul-Bid´a wal-Ahwâ’s första kännetecken är splittring. De är splittrande människor eftersom de följer sina lustar. Vissa lärda sade:

”Varje ny fråga som har uppstått i islam och medfört meningsskiljaktigheter bland människorna utan att de har börjat hata och hysa agg mot varandra är från islam. Och om den nya frågan har medfört fientlighet, hat, bojkott och skurna band så har den inget med religionen att göra.”1

Ahl-ul-Bid´a wal-Ahwâ’ är ett splittrande folk som kommer till Ahl-us-Sunnahs samhälle vari medborgarna är tillsammans med sina makthavare och lekmännen hänvisar till sina lärda. De kommer till ett sådant sammansvuret och överensstämmande samhälle och splittrar det och skingrar det. De får ledaren hata medborgarna och medborgarna hata ledaren. De får de lärda hata lekmännen och lekmännen hata de lärda och så vidare. Detta är typiskt Ahl-ul-Bid´a.

Om du letar efter splittring och oenighet ser du hur de båda härrör från Ahl-ul-Bid´a. Khawâridj dök upp i början av islam och skar upp islam. Än idag är såren inte läkta.

Detsamma gjorde al-Ikhwân al-Muslimûn när de dök upp bland oss för två eller tre år sedan; de splittrade och delade upp oss, vilket vi ser spåren av idag.

Detta är alltså Ahl-ul-Bid´as första drag; de splittrar.

1al-I´tisâm (3/169) av ash-Shâtibî.