Ahl-ul-Bid´ah kan inte förstå Qur’ânen korrekt

Allâh (´azza wa djall) sade:

لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

”Som inga andra än de rena skall röra.”1

Versen gör anspråk på att endast de rena hjärtan kan förstå och begripa Qur’ânens betydelser till skillnad från de smutsiga hjärtan som är förorenade av innovationer och avvikelser. Dessa hjärtan kan inte förstå och begripa Qur’ânens betydelser som sig bör. al-Bukhârî sade i sin ”as-Sahîh” i samband med denna vers:

”Endast han som tror på den känner dess sötma.”

Det hör också till versens anspråk och att ingen njuter av den och dess läsning, förstår den och funderar över den bortsett från personen som vittnar om att Qur’ânen är Allâhs tal som Han har talat på ett verkligt sätt och uppenbarat den för Sitt sändebud. Qur’ânen kan endast förstås av den vars hjärta inte rymmer någon som helst motsättning.

Den som inte tror på att den verkligen är från Allâh har en motsättning i sitt hjärta.

Den som inte tror på att Allâh (subhânah) har talat Qur’ânen i egenskap av en uppenbarelse och att den inte är skapad har en motsättning i sitt hjärta.

Den som säger att Qur’ânens dolda innebörd skiljer sig från dess uppenbara skepnad och att Qur’ânen har en tolkning som vi inte kan förstå har en motsättning i sitt hjärta.

Den som säger att Qur’ânen har en tolkning som vi inte förstår eller känner till och att vi endast läser den utav dyrkan har en motsättning i sitt hjärta.

Den som faller offer för de falska åsikterna, skolastikernas förvirring, de dummas dumheter och Sûfiyyahs fantasier har en motsättning i sitt hjärta.

Den som anpassar Qur’ânen efter sin sekt, lära och lärare som han följer blint har en motsättning i sitt hjärta.

Den som inte låter den döma, invändigt och utvändigt, i religionens fundament och förgreningar, och underkastar sig dess dom har en motsättning i sitt hjärta.

Den som inte uppfyller dess befallningar, undviker dess förbud, bekräftar dess underrättningar, dömer utmed dess befallningar, förbud och underrättningar och avvisar allt som inte passar honom har en motsättning i sitt hjärta.

Ingen av dessa människor kan förstå Qur’ânen på ett korrekt sätt. De finner ingen njutning när de läser den såsom följeslagarna och deras efterföljare gjorde.

156:79