Ahl-ul-Bid´a kännetecknas av att förtala Ahl-ul-Athar

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 212-213

Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade:

31 – Jag hörde min fader säga:

Ahl-ul-Bid´a kännetecknas av att förtala Ahl-ul-Athar. Kättarna kännetecknas av att kalla Ahl-ul-Athar för ”Hashawiyyah” i syftning på att annullera rapporteringarna.”

De båda sade:

Djahmiyyah kännetecknas av att kalla Ahl-us-Sunnah för ”Mushabbihah”. Qadariyyah kännetecknas av att kalla Ahl-ul-Athar för ”Mudjbirah”. Murdji’ah kännetecknas av att kalla Ahl-us-Sunnah för ”Mukhâlifah” och ”Naqsâniyyah”. Râfidhah kännetecknas av att kalla Ahl-us-Sunnah för ”Nâsibah” – men Ahl-us-Sunnah har bara ett enda namn. Det är omöjligt att alla dessa namn implementeras på dem.”

FÖRKLARING

Islams imamer ser skillnaden på alla som går emot Ahl-us-Sunnah och de kan särskilja deras kännetecken. Alla har de sina öknamn för Ahl-us-Sunnah liksom hädare har olika namn för profeterna (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam). Ahl-us-Sunnah är – om Allâh vill – profeternas arvingar, och framför allt deras lärde. De lärde är profeternas arvingar då de ärver deras dogm, metodik och tålamod med besvär liksom profeterna hade tålamod med sina besvär. Författaren sade:

Ahl-ul-Bid´a kännetecknas av att förtala Ahl-ul-Athar.”

Ahl-ul-Athar är Ahl-us-Sunnah. De kallas för Ahl-ul-Athar, Ahl-ul-Hadîth och Ahl-us-Sunnah. Sunnah står för metodik, det vill säga att de upprättar sin religion enligt Qur’ânen och Sunnah. De har många fiender. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Mitt samfund kommer att drabbas av samma sak som israelerna till en sådan grad att om en av dem lägrar sin moder offentligt, kommer någon från mitt samfund att göra samma sak. Judarna har delats upp i sjuttioen grupper. Nasaréerna har delats upp i sjuttiotvå grupper. Och mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.” De sade: ”Vilken då, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i dag.”1

Bland dessa innovatörer och sekter finns kättare, mystiska Ismâ´îliyyah och andra som döljer sig bakom Râfidhah och extrema Sûfiyyah.

1Ibn Mâdjah (3992), at-Tirmidhî (2641) och Abû Dâwûd (4596). God enligt al-Albânî i ”Mishkât-ul-Masâbîh” (171).