Ahl-ul-Bid´a bojkottas för alltid

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (13/89-90)

Muslim sade:

1954 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Ismâ´îl bin ´Ulayyah berättade för oss, från Ayyûb, från Sa´îd bin Djubayr som sade:

En av ´Abdullâh bin Mughaffals släktingar kastade sten varpå han förbjöd honom och sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd stenkastning och sade: ”Det fäller inget byte.” Efter det kastade personen återigen sten. Då sade han: ”Jag berättade för dig att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd det och ändå kastar du? Jag skall aldrig mer prata med dig.”

Hadithen bevisar att Ahl-ul-Bid´a, syndare och medvetna opponenter till Sunnah får bojkottas och att de får bojkottas för alltid. Det betyder att förbudet mot bojkott längre än tre dagar handlar om personliga och jordiska ändamål. Ahl-ul-Bid´a och deras jämlikar ska bojkottas för alltid, vilket stärks av denna hadith, Ka´b bin Mâliks hadith och andra hadither.