Ahl-ul-Bid´ah och generella texter

Dessa människor som motsätter sig Boken och Sunnah med sina intellekt, som egentligen är okunnighet, bygger sina frågor på otydliga formuleringar samt formuleringar som kan ha flera betydelser. I dessa betydelser kan det förekomma tvetydigheter och generella formuleringar som fordrar att de blandas av både sanning och lögn. Detta leder till att den som inte har kunskap kommer att acceptera den sanning däri på samma sätt som han kommer att acceptera dess lögn på grund av tvetydighet och svek. Därefter konfronterar de lögnen med profeternas texter – och detta är anledningen  till varför samfunden innan oss for vilse och likaså är detta källan till all Bid´ah.

Om Bid´ah enbart bestod av lögn, hade den inte accepterats och dessutom skulle alla skynda med att fördöma och avvisa den. Och om den endast bestod av sanning, hade den inte varit Bid´ah, utan överensstämmande med Sunnahn. Men, den består både av sanning och lögn i vilken sanning kläs ut med lögn. Han (ta´âlâ) sade:

””Klä inte ut det sanna med lögn och göm inte undan sanningen då ni vet.”” [2:42]

Han förbjöd att man klär sanningen med lögn och döljer den. Att klä sanningen med lögn innebär att blanda det ena med det andra så att de blir svåra att särskilja. Denna handling anses vara bluff och fusk. Om sanningen kläs i lögn, har dess utövare visat lögnen i sanningens skepnad och talat med ett tal som har två sidor; en sann och en falsk. I detta fall får åhöraren för sig att talaren avser sanning, då faktum är att hans avsikt är lögn. På detta vis  presenteras ett generellt utlåtande.

Vad beträffar otydliga betydelser, har de två sidor; en sann och en falsk. Även här får åhöraren för sig att talaren avser sanning då han egentligen avser lögn. Grunden till mänsklighetens villfarelse ligger i generella formuleringar och tvetydiga betydelser. Detta gäller särskilt om de kolliderar med  förvirrade förstånd. Vad skall man då säga om drift och fanatism läggs till?