adh-Dhahabî bekräftar ´Abdullâh bin Ahmads “as-Sunnah” 2

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (8/402-403)

Yahyâ bin Abî Mansûr al-Faqîh underrättade oss i form av licens: Hâfidh ´Abdul-Qâdir underrättade oss: Muhammad bin Abî Nasr underrättade oss i Asbahân: Husayn bin ´Abdil-Malik underrättade oss: ´Abdullâh bin Shabîb underrättade oss: Abû ´Umar as-Sulamî underrättade oss: Abûl-Husayn al-Lubnânî underrättade oss: Abû ´Abdir-Rahmân ´Abdullâh Ahmad bin Hanbal berättade för oss i boken ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah”: Ahmad bin Ibrâhîm ad-Dawraqî berättade för mig: ´Alî bin al-Hasan bin Shaqîq berättade för oss:

Jag frågade ´Abdullâh bin al-Mubârak: ”Hur bör vi känna vår Herre (´azza wa djall)?” Han sade: ”Genom att Han är ovanför de sju himlarna. Vi säger inte som Djahmiyyah, nämligen att Han är här på jorden.”1

I samma bok rapporterade ´Abdullâh bin Ahmad med sin berättarkedja från Ibn-ul-Mubârak att en man sade:

Abû ´Abdir-Rahmân! Jag bävar för Allâh (´azza wa djall) på grund av alla böner som jag ber mot Djahmiyyah.” Han sade: ”Bäva inte. De påstår att din gud som är ovanför himlen är ingenting.”2

1Kitâb-us-Sunnah (22) av Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal som sade: Ahmad bin Ibrâhîm ad-Dawraqî berättade för mig: ´Alî bin al-Hasan bin Shaqîq berättade för oss:

Jag frågade ´Abdullâh bin al-Mubârak: ”Hur bör vi känna vår Herre (´azza wa djall)?” Han sade: ”Genom att Han är ovanför de sju himlarna. Vi säger inte som Djahmiyyah, nämligen att Han är här på jorden.”

2Kitâb-us-Sunnah (24) av Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal som sade: Muhammad bin Ishâq berättade för mig: Ahmad bin Nasr bin Mâlik berättade för oss: En man underrättade mig från Ibn-ul-Mubârak som sade:

Abû ´Abdir-Rahmân! Jag bävar för Allâh (´azza wa djall) på grund av alla böner som jag ber mot Djahmiyyah.” Han sade: ”Bäva inte. De påstår att din gud som är ovanför himlen är ingenting.”