ad-Dârimî kallade till Sunnah och krossade oliktänkare

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (12/227)

´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân bin al-Fadhl bin Bahrân bin ´Abdillâh. Hâfidh, Imâm och en av de kändaste. Abû Muhammad at-Tamîmî, därefter ad-Dârimî, as-Samarqandî. Dârim är Ibn Mâlik bin Handhalah bin Zayd Manât bin Tamîm.

Ibn Hibbân sade:

””ad-Dârimî hörde till de memorerande mästarna och de gudfruktiga som memorerade, kompilerade och besatt förståelse inom religionen. Han författade, berättade hadîther och manifesterade Sunnah i sitt land, manade till den, försvarade den och krossade den som motsatte sig den.””