Abû Hanîfah i Nadjd

Imâm ´Abdullâh bin Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb sade:

”Våra förgreningar är i enlighet med Imâm Ahmad bin Hanbals rättsskola. Vi fördömer ingen som följer någon av de fyra imamerna till skillnad från andra som Râfidhah, Zaydiyyah och Imâmiyyah. Vi godtar ingenting av deras osunda dogm. Istället tvingar vi dem att följa någon av de fyra imamerna.”1

Hur kommer det sig att han erkänner Abû Hanîfah som en av islams imamer och avfärdar alla andra rättsskolor, säger att de är osunda och tvingar dem att följa en av de fyra imamerna däribland Abû Hanîfah?

´Allâmah och Shaykh Sâlih al-Fawzân sade:

Så har Allâh (ta´âlâ) bevarat och sett efter denna religion. Han har låtit pålitliga människor framföra den som den har nämnts i Qur’ânen och Sunnah och avvisa lögnarnas tolkningar och andras liknelser. På så sätt har denna dogm gått i arv i generationer.

Bland de Salaf som hade samma stadiga dogm som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans följeslagare och efterföljarna, var de fyra imamerna: Imâm Abû Hanîfah, Imâm Mâlik, Imâm ash-Shâfi´î och Imâm Ahmad. De skyddade dogmen, skrev ned den och förklarade den för studenterna.

De fyra imamernas anhängare brydde sig om denna dogm. De studerade den, fick sina studenter att memorera den och författade många böcker i enlighet med metodiken i Qur’ânen och Sunnah; det som anammades av den utvalde (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum) och efterföljarna. De avvisade falska och avvikande dogmer och klargjorde deras falskhet. Detsamma gjorde Ahl-ul-Hadîths imamer däribland Ishâq bin Râhûyah, al-Bukhârî, Muslim, Imâm Ibn Khuzaymah och Imâm Ibn Qutaybah. Också imamer bland Qur’ân-tolkarna gjorde så, liksom Imâm at-Tabarî, Imâm Ibn Kathîr och Imâm al-Baghawî. De skrev böcker benämnda ”as-Sunnah” som till exempel Ibn Abî ´Âsims ”as-Sunnah”, ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbals ”as-Sunnah”, al-Khallâls ”as-Sunnah” och al-Âdjurrîs ”ash-Sharî´ah”.

En av dessa imamer som skrev om Salafs dogm var Imâm Abû Dja´far Ahmad bin Muhammad bin Salâmah al-Azdî at-Tahâwî. Han tillhörde 300-talets lärda i Egypten. Han tillskrivs staden Tahâ i Egypten. Han har skrivit denna kortfattade och nyttiga dogmatiska bok.”2

Det är välkänt att Salafiyyahs imamer i Nadjd respekterar Abû Hanîfah, hans lärare och deras jämlikar och att de varken förtalar dem eller bekrigar dem. De anser att Abû Hanîfah tillhör Ahl-us-Sunnahs imamer. Det gör inte Haddâdiyyah som bekrigar Ahl-us-Sunnah konstant bara för att vara Fâlih al-Harbî till lags. Ahl-us-Sunnah har för övrigt ingenting med Irdjâ’ att göra. Trots det ljuger de om dem och beskyller dem för Irdjâ’ för att kunna få utlopp för sitt hat och hämnas Ahl-ul-Bid´a. De har ärvt detta hat och denna bekämpning av Ahl-us-Sunnah från Ahl-ul-Bid´a som Khawâridj, gravdyrkare och Hizbiyyûn. Idag är de alla tillsammans. De är faktiskt ondare och större lögnare än vad de är.

1ad-Durar as-Saniyyah (1/227).

2at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 25-26