Abu Bakrs kläder under anklarna

2682 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”´Amr! Allâh (´azza wa djall) har helt visst bemästrat allt Han har skapat.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slog med sin högra hands fyra fingrar under ´Amrs knä och sade: ”´Amr! Detta är höftskynkets plats.” Därefter tog han upp dem för att sedermera slå med de fyra fingrarna under platsen där de var första gången. Sedan sade han: ”´Amr! Detta är höftskynkets plats.” Därefter tog han upp dem för att sedermera slå med de fyra fingrarna under platsen där de var andra gången. Sedan sade han: ”´Amr! Detta är höftskynkets plats.”

Rapporterad av Ahmad (4/200): al-Walîd bin Muslim berättade för oss: al-Walîd bin Sulaymân berättade för oss att al-Qâsim bin ´Abdir-Rahmân berättade för dem, från ´Amr bin Fulân al-Ansârî.

Berättarkedjan är god och dess återberättare är pålitliga.

Det är märkligt hur vissa som besitter någon form av islamisk utbildning försöker tillåta kläder under anklarna med hjälp av Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh). Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”På Domedagen skall Allâh inte titta på personen som släpar på sina kläder utav högmod.” Då sade Abû Bakr: ”Allâhs sändebud! En av mitt höftskynkes kanter glider ner trots att jag försöker hålla den uppe.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Du tillhör inte dem som gör det utav högmod.”

Rapporterad av bland andra al-Bukhârî och Ahmad. I en annan formulering står det:

”Den glider ned ibland.”

Hadîthen är ett konkret bevis för att Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh) inte hade långa kläder; de gled ned oavsiktligt. Därtill försökte han hålla dem uppe. Hâfidh Ibn Hadjar sade:

”Det verkar som att hans spänne gick upp när han rörde sig i form av gång eller något annat. Det skedde emellertid ofrivilligt då han månade om att det inte skulle glida ned. Ty varje gång det gled ned spände han det.”1

Får man argumentera med denna händelse? Det finns ju en solklar skillnad mellan det som hände Abû Bakr oavsiktligt och personen som avsiktligt och alltid har kläderna under anklarna. Vi ber Allâh skydda oss mot lusten.

1Fath-ul-Bârî (10/217).