Abû Bakr as-Siddîq var den kunnigaste följeslagaren

Ingen erkänd muslimsk lärd har sagt att ´Alî var lärdare eller kunnigare än Abû Bakr och ´Umar eller bara Abû Bakr. Den som säger att det råder samstämmighet om det hör till de okunnigaste och lögnaktigaste människorna.

Faktum är att flera lärda har utropat samstämmighet om att Abû Bakr var kunnigare än ´Alî. En av dem är Imâm Mansûr bin ´Abdil-Djabbâr as-Sam´ânî al-Marwazî från Ahl-us-Sunnahs imamer från Shâfi´iyyah. I sin bok ”Taqwîm-ul-Adillah ´alâl-Imâm” nämner han hur Ahl-us-Sunnahs lärda är enade om att Abû Bakr var kunnigare än ´Alî. Jag känner inte till att någon känd imam tycker något annat. Hur skall han göra det när Abû Bakr brukade ge utslag, påbjuda, förbjuda, döma och predika i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) närvaro? Det gjorde han bland annat när han och profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade till islam, utvandrade och var tillsammans under Hunayn-dagen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var bara tyst och accepterade det han sade. Den positionen hade ingen annan än Abû Bakr.

När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rådfrågade de lärda och inflytelserika följeslagarna gjorde han det först och främst med Abû Bakr och ´Umar. De två männen var de som i första hand talade och lärde ut i Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) närvaro. Exempel på det är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rådfrågan om fångarna från Badr-kriget. De första som uttalade sig var Abû Bakr och ´Umar.