Abû Bakr as-Siddîq utsågs till den förste kalifen

Publicerad: 2013-01-16
Författare: Imâm ´Alî bin Sultân al-Qârî al-Hanafî (d. 1014)
Källa: Shamm-ul-´Awâridh fî Dhamm-ir-Rawâfidh, sid. 47-48

Det är allmänt känt att Shî´ah skiljer sig från de andra innoverade och vidriga sekterna då de inte följer hadîther och rapporteringar. Således har de gått miste om visheterna och ljusen som de fromma och stora lärda har rapporterat från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) via följeslagarna och efterföljarna och de lärda med hjälp av fromma och pålitliga återberättare. Det ledde till att de föll i fel och misstag och förstörde kunskapen och handlingarna. Istället byggde de sin troslära på sina misstag. Hur annars kan man hata profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare som var med honom i grottan och på alla andra resor och som var den förste vuxne mannen som konverterade till islam?

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utsåg honom till efterträdare i islams stad när han utsåg honom till alla människors ledare. Detta är de lärda enade om. Till och med ´Alî sade i samband med det:

”Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) behagades av att han skulle leda oss i vår religion. Hur skall vi inte behagas av att han leder oss i våra världsliga ändamål?”

Om inte detta är en klar och tydlig befallning från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på att han skall vara efterträdare, är det åtminstone en antydan på att han skall vara domare. Det är dock allmänt känt hos alla förnuftiga människor att följeslagarna som offrade sina liv och egendomar för tron på Allâh och kärleken till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) aldrig skulle enats om villfarelse genom att lämna ´Alîs klara och tydliga rättighet för Abû Bakr as-Siddîqs skull. Därtill skall man veta att ´Alîs släkt och stam var ädel och stor och han själv var modig och stark medan Abû Bakrs stam var liten.