Abû Bakr är den bästa människan efter profeten

Bevis från hadîtherna:

1 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om jag hade tagit någon från mitt samfund till en nära vän hade jag tagit Abû Bakr till en nära vän, men [det får endast bli] islamiskt brödraskap och dess kärlek. Ingen annan dörr än Abû Bakrs dörr får vara kvar i moskén.”1

2 – ´Amr bin al-´Âs (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Jag frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Vilken människa älskar du mest?” Han sade: ”´Â’ishah.” Då sade jag: ”Bland männen då?” Han sade: ”Hennes fader.” Då sade jag: ”Sen?” Han sade: ”´Umar bin al-Khattâb.”2

3 – Anas sade:

”Det sades: ”Allâhs sändebud! Vilken människa älskar du mest?” Han sade: ”´Â’ishah.” Det sades då: ”Bland männen?” Han sade: ”Hennes fader.”3

Bevis från följeslagarnas uttalanden:

1 – Muhammad bin al-Hanafiyyah sade:

”Jag sade till min far [´Alî bin Abî Tâlib]: ”Vilka är de bästa människorna efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?” Han sade: ”Abû Bakr.” Jag sade: ”Och därefter?” Han sade: ”´Umar.” Därefter blev jag rädd att han skulle säga ´Uthmân om jag frågade ”och därefter?”, så jag sade: ”Sen du?” Då sade han: ”Din fader är bara en muslim i mängden.”4

2 – Abu Djuhayfah sade:

”´Alî sade till mig: ”Abû Djuhayfah! Skall jag inte berätta för dig vem som är detta samfunds bästa människa efter dess profet?” Jag sade: ”Jo.” Han sade: ”Jag anser att det inte finns någon bättre än han; detta samfunds bästa människa efter dess profet är Abû Bakr och efter Abû Bakr är det ´Umar och därefter är det en tredje person.” Men han nämnde inte honom.”5

3 – Ibrâhîm an-Nakha´î sade:

”´Alqamah bin Qays slog på denna predikstol och sade: ”´Alî predikade för oss från denna predikstol och sade: ”Jag har fått reda på att vissa människor anser mig vara bättre än Abû Bakr och ´Umar. Om jag hade avancerat i denna fråga, skulle jag ha straffat, men jag hatar att straffa innan jag avancerar. Den som säger något sådant är en lögnare och må han förtjäna det en lögnare förtjänar. Det bästa folket efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är Abû Bakr och ´Umar.”6

4 –´Abdullâh bin Silmah sade:

”Jag hörde ´Alî säga: ”Det bästa folket efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är Abû Bakr och ´Umar.”7

5 – ´Abdullâh bin ´Umar sade:

”På profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid brukade vi anse Abû Bakr vara bäst, därefter ´Umar och därefter ´Uthmân – må Allâh vara nöjd med dem.”8

Bevis från samstämmigheten:

Samstämmighet, eller vad som tyder på det, om att Abû Bakr och ´Umar är de bästa följeslagarna har nämnts av flera lärda. Några av dem är:

1 – Yahyâ bin Sa´îd al-Ansârî (d. ) i al-Lâlakâ’îs ”Sharh Usûl-il-I´tiqâd” (2608) och (2609).

2 – Sufyân bin Sa´îd ath-Thawrî (d. 161) i Ibn Abî Zamanîns ”Usûl-us-Sunnah” (194).

3 – Sharîk bin ´Abdillâh an-Nakha´î i ovanstående bok (194).

4 – ´Abdullâh bin al-Mubârak i ovanstående bok (197).

5 – Muhammad bin Idrîs (d. 204) i al-Bayhaqîs ”al-I´tiqâd”, sidan 192.

6 – Yûsuf bin ´Adî (d. 232) i Ibn Abî Zamanîns bok (196).

7 – Abû Zur´ah ar-Râzî i al-Lâlakâ’îs bok (321).

8 – Abû Hâtim ar-Râzî i ovanstående bok (321).

9 – an-Nawawî (676) i ”Sharh Sahîh Muslim” (15/148).

10 – Ibn Taymiyyah (728) i ”al-Wasiyyah al-Kubrâ”, sidan 59-60, och Minhâdj-us-Sunnah (8/413).

11 – adh-Dhahabî (748) i ”Kitâb-ul-Kabâ’ir”, sidan 236.

1Muslim (532).

2al-Bukhârî (3662) och Muslim (2384).

3at-Tirmidhî (3890).

4al-Bukhârî (3681).

5 Ahmad (835).

6Ahmad i ”Fadhâ’il-us-Sahâbah” (484).

7Ibn Mâdjah (106).

8al-Bukhârî (3655).