14. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

26 – Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: Yûnus bin ´Abdil-A´lâ berättade för oss: ´Abdullâh bin Wahb berättade för oss: Mâlik underrättade mig, från az-Zuhrî.

Också Abû Rawq Ahmad bin Muhammad bin Bakr berättade för oss i Basrah: Muhammad bin Muhammad bin Khallâd berättade för oss: Ma´în bin ´Îsâ berättade för oss: Mâlik berättade för oss…

Också Abû Muhammad bin Sâ´id underrättade oss, från Mûsâ bin Abî Khuzaymah: Yahyâ bin Yahyâ berättade för oss: Jag läste för Mâlik…

Också Ahmad bin Muhammad bin Dja´far al-Djawzî berättade för oss: Ibrâhîm bin Ishâq as-Sarrâdj berättade för oss…

Också ´Ubaydullâh bin ´Abdis-Samad bin al-Muhtadî bil-Lâh berättade för oss: ´Alî bin al-Husayn bin Mihrân an-Naysâbûrî berättade för oss: Yahyâ bin Yahyâ berättade för oss: Jag läste för Mâlik…

Också Abû Muhammad bin Sâ´id underrättade oss: Muhammad bin ´Abdil-Malik bin Zandjûyah och Ahmad bin Mansûr berättade för oss: al-Qa´nabî berättade för oss, från Mâlik.

Också ´Uthmân bin Ahmad ad-Daqqâq och Ahmad bin Muhammad bin Ziyâd berättade för oss: Ismâ´îl bin Ishâq berättade för oss: ´Abdullâh bin Maslamah berättade för oss, från Mâlik.

Också Muhammad bin ´Alî bin Ismâ´îl al-Aylî berättade för oss: ´Ubaydullâh bin Muhammad bin Ibrâhîm as-San´ânî berättade för oss: Ibn Maslamah Abû Qudâmah underrättade oss: Yahyâ bin Mâlik bin Anas berättade för oss: Min fader underrättade mig…

Också al-Hasan bin Rushayq berättade för oss i Egypten: Ahmad bin Muhammad bin ´Abdil-´Azîz berättade för oss: Yahyâ bin Bukayr berättade för oss: Mâlik berättade för oss…

Också al-Hasan bin ´Alî bin Dâwûd at-Tarrâz berättade för oss i Egypten: Ahmad bin Yahyâ bin Djarîr berättade för oss: al-Hârith bin Miskîn berättade för oss: ´Abdur-Rahmân bin al-Qâsim berättade för oss: Mâlik berättade för oss…

Därefter sade de:

… från az-Zuhrî, från Abû ´Abdillâh al-Agharr, från Abû Salamah, från Abû Hurayrah.

Ibn-ut-Tabbâ´, al-Qa´nabî och Yahyâ bin Mâlik bin Anas sade, från Mâlik, från Ibn Shihâb, från Abû Salamah, från Abû ´Abdillâh al-Agharr, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Varje natt stiger vår Herre (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen när den sista tredjedelen av natten återstår och säger: ”Vem tillber Mig så att Jag må besvara? Och vem frågar Mig så att Jag må ge honom? Och vem ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”

Det är Ibn Wahbs formulering. Resten återberättade den utan ”Och” efter ”vem”.

Också Bishr bin ´Umar rapporterade den, från ´Abdullâh bin Yûsuf at-Tinnîsî, från Mâlik, från az-Zuhrî, från al-Agharr allena, från Abû Hurayrah.

Också ´Abdul-Malik bin Ziyâd an-Nusaybî rapporterade den, från Mâlik, från az-Zuhrî, från Abû Salamah allena, från Abû Hurayrah.