300. Är det Sunnah att skaka hand och pussas i samband med kondoleanser?

Fråga 300: Är det Sunnah att skaka hand och pussas i samband med kondoleanser?

Svar: Det är inte Sunnah. Det är bara Sunnah att skaka hand i samband med träffar. Om du träffar den olycksdrabbade hälsar du till honom och skakar hand med honom. Det är Sunnah för träffens sak, inte för kondoleansens skull. Handlingen har dock blivit vanlig bland folk. Om de tror att handlingen är Sunnah, skall de veta att den inte är Sunnah. Och om de gör den av en vana utan att tro att den är Sunnah, så är handlingen harmlös. Jag är dock obekväm med handlingen och anser det helt klart vara bättre att inte göra så.

Därtill skall man ha i åtanke att kondoleanser är till för att påminna den olycksdrabbade om tålamod och belöning av Allâh (´azza wa djall). De är nämligen inga gratulationer. När en person har dött beklagar man sorgen på så sätt att man påminner den anhörige om tålamod och belöning av Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). Numera har kondoleanserna blivit till gratulationer; folk kommer i mängder och de anhöriga anordnar mötesplatser och ställer kanske även fram stolar och tänder ljus. Allt det går emot Salafs vägledning. Salaf samlades inte för att beklaga sorgen. De tände inte ljus eller något annat.

Våra lärda (rahimahumullâh) har uttryckligt sagt att det är förhatligt att samlas för kondoleanser. I ”al-Muntahâ” och dess förklaring heter det:

”Sittningar i samband med kondoleanser är förhatliga och går ut på att den olycksdrabbade sitter på en plats medan andra kommer till honom och beklagar sorgen.”

I ”al-Iqnâ´” och dess förklaring står liknande. an-Nawawî sade i ”al-Madjmû´”:

”Angående sittningar i samband med kondoleanser, så sade ash-Shâfi´î, författaren och resten av kollegorna att handlingen är föraktfull. De sade att sådana kondoleanser går ut på att de anhöriga till den döde sitter i ett hus för att andra skall komma och besöka dem. Vad som däremot är påbjudet är att ta hand om deras ärenden. Den som råkar på dem får beklaga sorgen. Det finns inte heller någon skillnad på män och kvinnor sett till handlingens föraktfullhet.”