Imâm Ahmad bin Sâlih al-Misrî

Publicerad: 2007-03-04
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubal⒠(12/160-178)
Mu’assasah ar-Risâlah, 1422/2001
Förkortning: Darulhadith.com

 

Den store Imâmen och sin epoks Hâfidh i Egypten; Abû Dja´far al-Misrî. Känd som Ibn-ut-Tabarî.

Hans fader var soldat i Tabaristan.

Abû Dja´far var en ledareci denna fråga och det var inte många som var som honom, med hans pålitlighet och gudsfruktan.

Enligt Ibn Yûnus föddes han 170.

Han hörde från Ibn Wahb, Sufyân bin ´Uyaynah, ´Abdur-Razzâq, Asad bin Mûsâ, Abû Nu´aym
och andra.

Från honom rapporterade al-Bukhârî, Abû Dâwûd, Abû Zur´ah ar-Râzî, Muhammad bin Yahyâ, an-Nasâ’î och andra.

Muhammad bin ´Abdillâh bin Numayr sade:

””Ingen har kommit till oss som är så kunnig om hadîth från Hidjâz som den här ynglingen – nämligen Ahmad bin Sâlih.””

Abû Zur´ah ad-Dimashqî sade:

””När jag anlände till Irak, frågade Ahmad bin Hanbal mig: ”Vem har du lämnat efter dig i Egypten?” Jag sade:
”Ahmad bin Sâlih.” Han blev då glad, började le, prisade honom och bad Allâh för honom.””

Abûl-Hasan al-Harawî sade:

””Jag frågade Ahmad bin Hanbal: ”Vem är kunnigast om az-Zuhrîs hadîther?” Han sade: ”Ahmad bin Sâlih och Muhammad bin Yahyâ an-Nîsâbûrî.”””

Ya´qûb bin Sufyân sade:

””Jag har skrivit ned från mer ett tusen pålitliga Shaykher men jag anser endast två av dem utgöra ett bevis hos Allâh; Ahmad bin Sâlih i Egypten och Ahmad bin Hanbal i Irak.””

al-Bukhârî sade:

””Ahmad bin Sâlih är pålitlig och tillförlitlig. Jag har inte sett någon tala illa om honom med bevis. Ahmad bin Hanbal, ´Alî, Numayr och andra har prisat Ahmad bin Sâlih. ´Alî brukade även säga: ”Fråga Ahmad, han är stadigare.”””

Ahmad bin Sâlih sade:

””Jag skrev ned 100 000 hadîther från Ibn Zabâlah. Därefter klargjordes det för mig att han hittade på hadîther och då övergav jag hans hadîther.””

Ahmad al-´Idjlî sade:

””Egyptiern Ahmad bin Sâlih är pålitlig och följer Sunnahn.””

Abû Hâtim sade:

””Han är pålitlig. Jag skrev ned från honom i Egypten, Damaskus och Antâkiyah.””

al-Khatîb sade:

””Jag har fått reda på att Ahmad bin Sâlih enbart berättade hadîth för dem som hade skägg. Han lät inga unga pojkar sitta i hans sittningar. En dag kom Abû Dâwûd as-Sidjistânî med sin son till honom för att lyssna på honom. Hans son var ung och hade inget skägg, vilket ledde till att Ahmad bin Sâlih avvisade Abû Dâwûd för att ha hämtat honom. Då sade Abû Dâwûd: ”Han har bättre minne än dem med skägg. Testa honom med vad som helst!” Han började då pröva honom och Abû Dâwûds son svarade på allt han frågade honom och följaktligen fick han sitta i hans sittningar och han var den ende pojken som fick göra det.””

al-Bukhârî och Ibn Zabr sade:

””Ahmad bin Sâlih dog i Dhûl-Qa´dah 248.””

Abû Dâwûd sade:

””Jag frågade Ahmad bin Sâlih om den som säger att Qur’ânen är Allâhs Tal och att den varken är skapad eller oskapad. Han sade då: ”En sådan person är en tvivlare och en tvivlare är otrogen (Kâfir).”””

Han sade också:

””Den som säger att uttalandet av Qur’ânen är skapat är otrogen (Kâfir).””

Jag säger: ”Om man menar Qur’ânen med uttalandet, är det korrekt att han är otrogen, och om man menar läpparnas rörelser, ljudet och handlingen, anses det vara korrekt. Allâh (ta´âlâ) är vår Skapare och Han har skapat våra handlingar.”