Vilka var Salaf?

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

Wa annâ hâdha Sirâtî Mustaqîmâ, sid. 79-80

Fråga: Är en Salaf en sekt i mängden?

Svar: Salaf åsyftar gångna generationer, nämligen profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, deras efterföljare, deras efterföljares efterföljare och lärda och rättfärdiga människor som kallade till Allâh och framförde kunskap i alla tider. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Judarna har delats upp i sjuttioen grupper. Nasaréerna har delats upp i sjuttiotvå grupper. Och mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.” De sade: ”Vilken då, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i dag.”1

Salaf är alltså profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och de som rättar sig efter rapporteringarna, handlar enligt Sunnah och sprider den. Den som säger att Salaf är en sekt i mängden har bara ljugit och varit orättvis mot sig själv. Sekter är innovativa och nya grupper som blandar sanning med osanning. Salaf däremot håller sig till den profetiska metodik som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) efterlämnade sina följeslagare på varefter deras efterföljare valde att anamma. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Jag lämnar er på en klarhet; dess natt är som dess dag. Endast den förstörde avviker från den.”2

1Ibn Mâdjah (3992), at-Tirmidhî (2641) och Abû Dâwûd (4596). God enligt al-Albânî i ”Mishkât-ul-Masâbîh” (171).

2Ibn Mâdjah (43). Autentisk enligt al-Albânî.