68. Sunnah lämnas inte för någon åsikt

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Âdâb-uz-Zifâf, sid. 150-151

´Allâmah Ibn Qayyim-il-Djawziyyah (rahimahullâh) sade:

”Islams imamer har alltid gett företräde till Qur’ânen framför Sunnah och Sunnah framför samstämmighet och låtit samstämmigheten utgöra en tredje nivå. ash-Shâfi´î sade:

”Bevis utgörs av Allâhs skrift, Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och imamernas enighet.”

Han sade också:

”Kunskapen består av nivåer. Qur’ânen är den första, Sunnah är den andra och därefter kommer samstämmigheten som inte har belägg i Qur’ânen och Sunnah.”

Ibn-ul-Qayyim sade när han tog upp grunderna till Imâm Ahmads utslag:

”Han prioriterade ingen handling, åsikt, analogi eller följeslagares tycke före en autentisk hadîth. Inte heller gjorde han det i brist på kunskap om en andra åsikt, något många kallar för ”samstämmighet” och prioriterar före en autentisk hadîth. Han tillät inget sådant prioriteras före en bekräftad hadîth. ash-Shâfi´î var likadan. Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah var för ädel hos Imâm Ahmad och alla andra imamer inom Hadîth för att bortprioriteras för en inbillad samstämmighet byggd på utebliven kunskap om en annan åsikt. Om det tänket hade varit tillåtet skulle texterna i Qur’ânen och Sunnah gått om intet och alla som saknar kunskap om en annan åsikt i en sakfråga hade prioriterat sin ignorans om andra åsikter före texterna i Qur’ânen och Sunnah.”1

Det är just det många gör i detta fall. De prioriterar en påstådd samstämmighet före en angiven Sunnah. Dessutom finns det ingen samstämmighet i denna sakfråga. Det klargörs i nästa punkt.

1I´lâm-ul-Muwaqqi´în (1/32-33).