80. Ytterplagget måste vara rymligt

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 131-133

Det fjärde villkoret är att ett ytterplagg måste vara rymligt och får inte vara åtsittande såtillvida att något av kvinnans kroppsformer avslöjas. Klädselns syfte är trots allt att undanröja prövningar, något den inte kan göra så länge den inte är rymlig och vid. Även om hudfärgen täcks är det fortfarande möjligt att hennes former syns, vilket är uppenbart osunt. Alltså måste klädesplagget vara rymligt. Usâmah bin Zayd sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav mig ett koptiskt, tjockt klädesplagg som han hade fått i gåva av Dihyah al-Kalbî. Jag gav det till min kvinna varvid han sade: ”Varför har du inte på dig det koptiska klädesplagget?” Jag sade: ”Jag gav det till min kvinna.” Han sade: ”Säg åt henne att ha en dräkt under det. Jag är rädd att det avslöjar hennes former.”1

Att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde henne att ta på sig en dräkt för att inte avslöja sina former är ett påbud som åsyftar plikt, vilket är allom bekant bland de lärde. Därför sade att ash-Shawkânî (2/97) då han förklarade denna hadîth:

”Hadîthen bevisar att kvinnan måste täcka sig med ett plagg som inte avslöjar hennes former. Det är ett villkor för täckt blygd. Han befallde henne att klä på sig en dräkt under det koptiska klädesplagget eftersom det var tunt och täckte inte hennes hud mot andras blickar. Faktum är att det avslöjade den.”

Som du kan se tolkade han hadîthen utifrån genomskinliga kläder varför den bör vara med i det föregående villkoret. Dock tycker inte jag att den tolkningen är korrekt. Hadîthen handlar om ett tjockt klädesplagg som visst täcker huden till skillnad från formerna. Det framgår tydligt på två sätt:

1 – Det koptiska klädesplagget är uttryckligt tjockt. Hur kan ett sådant plagg täcka hudfärgen samtidigt som det fortfarande drar åt sig blickar? Förmodligen bortsåg ash-Shawkânî (rahimahullâh) att hadîthen är inskränkt med ordet ”tjockt” och utgick från ett tradionellt koptiskt klädesplagg.

2 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) konkretiserade förbudet i klädesplagget och sade:

”Jag är rädd att det avslöjar hennes former.”

Den befarade faktorn var nämligen avslöjade former, inte avslöjad hudfärg.

Måhända undrar någon vad syftet med en dräkt under ett tjockt plagg är. Syftet är att formerna inte ska synas. Även tjocka plagg kan avslöja ens kroppsform om det sitter åtsittande på kroppen, framför allt dagens siden- och yllekläder. Därför befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dräkt därunder – och Allâh (ta´âlâ) vet bättre.

1adh-Dhiyâ’ al-Maqdisî i ”al-Ahâdîth al-Mukhtârah” (1/441), Ahmad och al-Bayhaqî med en god berättarkedja. Den intygas också av Dihyah själv, vilket rapporteras av Abû Dâwûd, al-Bayhaqî och al-Hâkim som autentiserade hadîthen, vilket kan diskuteras. Jag har behandlat hadîthen ingående i ”ath-Thamr al-Mustatâb” varför jag inte behöver upprepa mig här.