Det korrekta förhållandet till de renläriga kalifernas Sunnah

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (35 A)

Fråga: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Se därför till att hålla fast vid min Sunnah och de renläriga och vägledda kalifernas Sunnah. Bit tag i den med era kindtänder. ”

En Sûfî sade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lyfte upp de fyra kaliferna till en felfri nivå då han befallde oss att följa deras väg. Gjorde han det trots att han visste att de skulle förfela? Vad innebär att de är vägledda?

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Se därför till att hålla fast vid min Sunnah och de renläriga och vägledda kalifernas Sunnah.”

Han började först med sin Sunnah. Det betyder att de fyra kalifernas Sunnah inte ska följas om den avviker från hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Till följd därav sade Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ):

Stenar är nära på att börja regna över er från himlen. Jag säger: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade” medan ni säger: ”Abû Bakr och ´Umar sade”.”

Den som studerar de fyra kalifernas åsikter hittar hur de kunde dra egna slutsatser som inte var överensstämmande med Sunnah. Det är allom bekant. Det bevisar att de inte alls var skyddade mot fel. Men om vi inte har tillgång till någon relevant Sunnah från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), är deras åsikt klart närmre sanningen än andras. Som Imâm Ahmad (rahimahullâh) sade utgör deras åsikt ett bevis. Det betyder dock inte att de är felfria när det kommer till allt de säger och gör.

Vad vägledning beträffar, så är såväl de som andra vägledda. De är emellertid mer vägledda, ty de är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) renläriga efterträdare i dogm, handling och kalla. Därtill sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att de är renläriga. Den som drar en egen slutsats och förfelar är inte renlärig under tiden som han förfelar. Däremot förlåts han för sin slutsats.