97. Hadith “Ta upp ditt höftskynke…”

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

ash-Shamâ’il al-Muhammadiyyah (97)

Förkortning och kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

97 – al-Ash´ath bin Sulaym sade: Jag hörde min faster återberätta sin farbror1, som sade:

Medan jag gick i Madinah hörde jag en människa bakom mig säga: “Ta upp ditt höftskynke2. Det är gudfruktigare3.” Det var Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Jag sade: “Det är en svartvitrandig mantel, Allâhs Sändebud.” Han sade: “Har du inte ett föredöme i mig?” Jag tittade och såg att hans höftskynke sträckte sig ned till hans halva smalben.”4

1Fastern hette Ruhm och farbrodern hette ´Ubayd bin Khâlid al-Muhâribî.

2Det vill säga från marken.

3I en annan upplaga står det “renare och beständigare”. Det vill säga renare i förhållande till smuts och hållbarare. Den upplagan är korrekt sett till att den är överensstämlig med rapporteringen hos at-Tayâlisî (1804 – min numrering), varifrån författaren återberättade den, och Ahmad (5/364), som återberättade den via två håll från al-Ash´ath bin Sulaym. Dessutom var det den formulering som Ibn Kathîr valde att ange från författaren.

4Autentisk. Rapporterad av Ahmad (5/364), al-Bayhaqî i “al-Djâmi´ as-Saghîr” och Abûsh-Shaykh, s. 108, med en kortfattad version. al-Ash´aths faster är visserligen inte känd, men den stärks av en intygande rapportering via ash-Sharîd bin Suwayd. Jag har granskat den i “as-Sahîhah” (1441).