95. Den som inte benådar benådas inte

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/119-121)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

95 – Muhammad bin al-´Alâ’ berättade för oss: Mu´âwiyah bin Hishâm berättade för oss, från Shaybân, från Firâs, från ´Atiyyah, från Abû Sa´îd, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Den som inte benådar benådas inte.”

96 – Djarîr bin ´Abdillâh berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh benådar inte den som inte benådar människor.”1

97 – ´Abdah berättade för oss, från Ibn Abî Khâlid, från Qays, från Djarîr bin ´Abdillâh som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som inte benådar människor benådas inte av Allâh.”2

FÖRKLARING

Alla dessa hadîther förpliktigar människan att behandla andra väl och nådigt. Den troende är nådig och benådar alla förtjänstfulla människor och djur. Då han benådar andra för Allâhs sak och för att rätta sig efter Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), erhåller han en stor del av nåd och beröm som Allâh begåvade honom med när Han sade:

لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

”Ett sändebud har kommit till er ur era egna led. Att ni drabbas av straff tynger hans sinne, alla hans omsorger gäller er. Han ömmar för de troende, full av kärlek.”3

Allâh är den nåderikaste. Hans nåd består av två typer:

1 – Allmän. Med den allmänna nåden behandlar Allâh alla Sina skapelser; Han har skapat dem, försörjt dem och bevarat dem som Han vill. Människan har Han till och med särskilt med skrifter och sändebud för att hon ska veta vad Allâh (tabârak wa ta´âlâ) vill från henne.

2 – Specifik. Den erhåller specifika skapelser som lyder Honom; änglar, profeter och rättfärdiga människor. Allâh (´azza wa djall) sade:

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

… och Han är barmhärtig mot de troende.”4

Den troende som lyder Allâh (´azza wa djall) erhåller såväl Hans allmänna nåd som Hans specifika nåd. Den olydige åtnjuter bara allmän nåd i form av uppehälle, hälsa, säkerhet och dylikt. Således befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nådiga karaktärer. Den gamle ska benåda den unge, den rike den fattige och den kunnige den okunnige genom att lära honom och härda med honom. Människan ska vara nådig utefter behov och sociala relationer. Hon ska inte vara brysk och sträng, orättvis och envis. Hon ska inte förtala folk, ignorera dem, nedvärdera dem eller göra narr av dem. Sådana drag går emot den nåd som nådens profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppmanade till i de omnämnda hadîtherna. Samtliga befaller nådiga drag:

Benåda dem som är på jorden så kommer Han som är ovanför himlen att benåda er.”

Ty hos Allâh får man ligga som man bäddar. Den som benådar skapelsen på jorden benådas av Allâh (´azza wa djall) i höjden. Ingen kan vara utan Allâhs nåd. Den Allâh överger kommer att gå vilse och under. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som inte benådar benådas inte.”

Det vill säga, att den som inte benådar vid rätt tillfälle går miste om Allâhs nåd som han behöver mer än mat, vatten och allting annat.

Den Nåderike (tabârak wa ta´âlâ) benådar de nådiga. Benåda dem som är på jorden så kommer Han som är ovanför himlen att benåda er.”5

Hur många texter befaller oss inte att benåda skapelsen! En prostituerad kvinna blev förlåten för sin väldiga synd bara för att hon vattnade en törstig hund6. Det bevisar hennes nåd. Då hon benådade hunden som inte kunde stiga ned i en brunn för att dricka och höll på att dö av törst, förlät Allâh henne för hennes otukt. Bevisligen förtjänar den som benådar andra för Allâhs sak själv att benådas.

1Autentisk.

2Autentisk.

39:128

433:43

5al-Albânî sade:

”Rapporterad av Abû Dâwûd (4941), at-Tirmidhî (1/350), Ahmad (2/160), al-Humaydî (591), via honom al-Bukhârî i ”at-Târîkh” (64/574), Ibn Abî Shaybah (8/526), al-Hâkim (4/159) som autentiserade den och adh-Dhahabî höll med, al-Khatîb i ”Târîkh Baghdâd” (3/260), al-Bayhaqî i ”Shu´b-ul-Îmân” (7/476) och Abûl-Fath al-Khiraqî i ”al-Fawâ’id al-Multaqatah” (222-223) via Sufyân bin ´Uyaynah, från ´Amr bin Dînâr, från Abû Qâbûs, ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs slav, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). at-Tirmidhî sade: ”Hadîthen är god och autentisk.” (Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (2/596))

6al-Bukhârî (3467) och Muslim (2245).