93. Qunût i de obligatoriska bönerna

När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ville be mot någon eller för någon läste han Qunût1 i sista Rak´ah efter Rukû´ efter att ha sagt:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه

”Allâh bönhör den som lovprisar Honom.

och:

اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ

”Allâh! Vår Herre! Och Dig tillkommer lov och pris.”2

Han läste Qunût högt3 och lyfte på händerna4. De bedjande bakom honom sade:

آمين

”Âmîn.”5

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste Qunût i alla fem böner6. Han brukade emellertid inte läsa Qunût om han inte bad för någon eller mot någon7. Det kunde hända att han läste:

”Allâh! Rädda al-Walîd bin al-Walîd, Salamah bin Hishâm och ´Ayyâsh bin Abî Rabî´ah. Allâh! Straffa Mudhar hårt och låt dem uppleva likadana år som Yûsufs år. [Allâh! Förbanna Lihyân, Ri´l, Dhakwân och ´Usayyah som har trotsat Allâh och Hans sändebud.]”8

När han var klar med Qunût sade han:

الله أكبر

”Allâh är större.”

och gick ned i Sudjûd9.

1Qunût kan betyda flera saker. I det här fallet syftar det på en tillbedjan i en särskild situation i bönen.

2al-Bukhârî och Ahmad.

3al-Bukhârî och Ahmad.

4Ahmad och at-Tabarânî med en autentisk berättarkedja. Ahmad och Ishâq anser att händerna skall lyftas under Qunût, vilket al-Marwazî rapporterade i sin ”al-Masâ’il”, sid. 23. Dock har det inte rapporterats att ansiktet skall strykas i den här situationen varför handlingen är en innovation. Vad gäller strykningen utom bönen, så finns det inget autentiskt om det. Det har bara rapporterats svaga hadîther kring det och vissa är svagare än andra, vilket jag har fastställt i ”Dha´îf Sunan Abî Dâwûd” (262) och ”Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah” (597). Till följd därav sade al-´Izz bin ´Abdis-Salâm i några av sina utslag:

”Det görs bara av ignoranter.”

5Abû Dâwûd och as-Sarrâdj. al-Hâkim autentiserade den och adh-Dhahabî och andra höll med.

6Abû Dâwûd, as-Sarrâdj och ad-Dâraqutnî med två goda berättarkedjor.

7Ibn Khuzaymah i ”as-Sahîh” (1/78/2) och al-Khatîb i ”Kitâb-ul-Qunût” med en autentisk berättarkedja.

8Ahmad och al-Bukhârî. Tillägget rapporteras av Muslim.

9an-Nasâ’î, Ahmad, as-Sarrâdj (1/109) och Abû Ya´lâ i ”al-Musnad” med en god berättarkedja.