91. Den sjätte kuriosan med profethyllningen

Den sjätte kuriosan: ´Allâmah Siddîq Hasan Khân sade efter att ha nämnt många hadîther kring dygden i hyllningsbönerna och deras myckenhet:

”Det råder inga tvivel om att Ahl-ul-Hadîth och återberättarna av den rena Sunnah är muslimerna som hyllar honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mest. Deras uppgift i denna ädla kunskap är att hylla honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i varje hadîth. Deras tungor nämner alltid honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det finns inte en bok om Sunnah eller hadîther utan att den består av tiotusentals hadîther. Därtill alla andra profetiska skrifter. Denna räddade och hadîth-baserade grupp är människorna som är närmast Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och som kommer att vara de lyckligaste över hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medling. Ingen kan mäta sig med dem om denna dygd frånsett personen som gör det än bättre än de. Det är inget som uppnås enkelt.”1

Jag ber Allâh (tabârak wa ta´âlâ) låta mig tillhöra dessa Muhaddithûn som är närmast Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Förmodligen är den här boken ett av bevisen för det. Må Allâh benåda imamen av Ahl-us-Sunnah, Imâm Ahmad som sade:

Profeten Muhammads religion är underrättningar

ett så förträffligt medel rapporteringarna är för ynglingen!

Vänd inte ryggen till hadîthen och dess folk

ty åsikten är natt och hadîthen är dag

Måhända ynglingen inte kan vägen till vägledningen

men solen är uppe och skiner med sina strålar

I denna Tashahhud är det även rekommenderat att be. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När ni sätter er ned i varannan Rak´ah skall ni säga…”

Han nämnde hela Tashahhud och sade:

”Därefter får han be om vad han tycker bäst om.”2

1Nuzul-ul-Abrâr, sid. 161.

2an-Nasâ’î, Ahmad och at-Tabarânî via Ibn Mas´ûd. Den nämns i ”as-Sahîhah” (878) tillsammans med dess förståelse. Den har intygande rapporteringar i ”Madjma´-uz-Zawâ’id” (2/142) via Ibn-uz-Zubayr.