90. Pussade barn

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/115-116)

al-Bukhârî sade:

90 – ´Umar bin Yûsuf berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från Hishân, från ´Urwah, från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade:

”En beduin kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Pussar ni era barn? Vi pussar inte dem.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Kan jag rå för att Allâh har dragit ut nåd ur ditt hjärta?”1

91 – Abûl-Yamân berättade för oss: Shu´ayb underrättade oss, från az-Zuhrî som berättade att Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) pussade Hasan bin ´Alî medan al-Aqra´ bin Hâbis at-Tamîmî satt hos honom. al-Aqra´ sade: ”Jag har tio barn och jag har aldrig pussat något av dem.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som inte förbarmar förbarmas inte.”2

FÖRKLARING

Till islams dygder och storslagenhet hör den nåd som finns i muslimska mäns och kvinnors hjärtan. Ju mer en muslim vet och handlar efter sin kunskap desto bättre är han. Till saken hör nåden i de troende männens och kvinnornas hjärtan, framför allt genom att visa nåd och vänlighet mot barn, sympatisera med dem och glädja dem genom att pussa dem. Barnet ska veta hur mycket dess föräldrar älskar det varvid det blir än mer fäst vid dem. Samtidigt är handlingen dyrkelse och lydnad gentemot Allâh, ty den resulterar från den nåd som Allâh förser de troendes hjärtan med. Därför sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Den som inte förbarmar förbarmas inte.”

Det vill säga att nåd mot andra människor och djur frambringar Allâhs nåd. Den som har mest rätt att benådas är ju den svage. Barnen tillhör de svaga och den målgrupp som är mest fäst vid andra, såsom föräldrar. Till följd av den kärlek som föräldrarna ger till barnen uppnås starka familjeband, kärlek, respekt och tillgivenhet. Dessutom ska ingen hänsyn tas till barnens kön. Akta er för att prioritera sönerna framför döttrarna på ett sätt som föreskriften inte tillåter, oavsett om det handlar om pussar, hälsningar, nåd, pengar eller undervisning. Det är obligatoriskt att behandla barnen rättvist. Som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Frukta Allâh och behandla era barn rättvist.”3

1Autentisk.

2Autentisk.

3Muslim (1623).