9. Trons variation

Imâm Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm (d. 224)

Kitâb-ul-Îmân, sid. 29-32

Granskning och kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Dessutom nämner kända hadîther fulländad tro, däribland:

”Vilken skapelse har den fullkomligaste tron?” Det sades: ”Änglarna.” Därefter sades det: ”Vi, Allâhs sändebud”? Han sade: ”Nej, men ett folk som kommer efter er.” Därefter nämnde han några av deras egenskaper1.

”De troende med den fullkomligaste tron är de med den bästa karaktären.”2

”En man tror inte helt och fullt förrän han utelämnar lögn, skämt och dispyt om han så skulle vara sanningsenlig.”3

Detsamma eller liknande har rapporterats från ´Umar bin al-Khattâb och Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ).

Till det klaraste exemplet på det är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uttalande om Medlingen:

”Då lämnar Elden den som hade ett vetekorns vikt av tro i hjärtat, en gräsfrukt av tro och en myrvikt.”4

Följeslagarna brukade säga:

”Allâhs sändebud! Vissa av oss känner något de hellre vill falla ned från himlen för än att uttala det.” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det där är ren tro.”5

I ´Alîs (radhiya Allâhu ´anh) hadîth heter det:

”Tron i hjärtat inleds som en vit prick. Ju mer tron stiger, desto mer stiger den vitheten.”6

Det finns liknande exempel som är för många för att nämna här och nu. Allt omnämnt klargör trons variation i hjärtan och handlingar. Alla, eller åtminstone de flesta, intygar att fromma handlingar tillhör tron. Hur kan dessa texter invändas med annullering och beljugande?

1al-Hasan bin ´Arafah i sin ”al-Djuz’” (2/90) via ´Amr bin Shu´ayb, från sin fader, från sin fader, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Dess berättarkedja är svag. al-Hâkim rapporterade den via ´Umar och autentiserade den men fick inte medhåll av adh-Dhahabî.

2Autentisk. Flera lärde har autentiserat den. Ibn Abî Shaybah har rapporterat den via Abû Hurayrah, ´Â’ishah och al-Hasan al-Basrî, så hänvisa till mina kommentarer därborta.

3Ahmad (2/352-353) och (2/364) via Makhûl, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Makhûl har dock aldrig hört något från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh).

4al-Bukhârî och Muslim via Anas (radhiya Allâhu ´anh). Också Ibn Abî Shaybah (35) rapporterade den.

5Muslim (1/83) och Ahmad (2/397) via Abû Hurayrah.

6Uttalandet är ´Alîs (radhiya Allâhu ´anh). Det rapporteras av Ibn Abî Shaybah (8). Dess berättarkedja är avbruten, vilket jag har klargjort där.