9. Salaf om personen som inte ber

Samma åsikt har majoriteten av följeslagarna. Flera lärda har till och med utropat deras samstämmighet om den. ´Abdullâh bin Shaqîq sade:

”Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare ansåg ingen utebliven handling vara otro frånsett bönen.”1

Rapporterad av at-Tirmidhî och al-Hâkim som autentiserade den utmed al-Bukhârîs och Muslims villkor.

Den kände Imâm Ishâq bin Râhûyah sade:

”Det har rapporterats autentiskt från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att den som inte ber är otrogen. Samma åsikt har de lärda haft alltsedan profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid fram till idag; den som avsiktligt och oskäligt låter bli att be så att tiden går ut är otrogen.”

Ibn Hazm nämnde att samma åsikt rapporteras från ´Umar, ´Abdur-Rahmân bin ´Awf, Mu´âdh bin Djabal, Abû Hurayrah och andra följeslagare. Därefter sade han:

”Vi känner inte till att någon följeslagare tyckte annorlunda.”

al-Mundhirî citerade detta i ”at-Targhîb wat-Tarhîb”2 och lade till följeslagare som ´Abdullâh bin Mas´ûd, ´Abdullâh bin ´Abbâs, Djâbir bin ´Abdillâh och Abûd-Dardâ’ (radhiya Allâhu ´anhum). Därefter sade han:

”Utöver följeslagarna så har samma sak även sagts av Ahmad bin Hanbal, Ishâq bin Râhûyah, ´Abdullâh bin al-Mubârak, an-Nakha´î, al-Hakam bin al-´Utaybah, Ayyûb as-Sikhtiyânî, Abû Dâwûd at-Tayâlisî, Abû Bakr bin Abî Shaybah, Zuhayr bin Harb och andra.”

1at-Tirmidhî (2622) och al-Hâkim (1/7).

2at-Targhîb wat-Tarhîb (565). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (1/367).