9. Paradiset och helvetet skapades innan skapelsen

[16] Tron på att Allâh skapade paradiset och helvetet innan Han skapade resten av skapelsen. Paradisets lycksalighet varar i evighet och paradisets kvinnor kommer aldrig att dö.

Helvetets straff är evigt och dess folk som lämnade detta liv utan att dyrka Allâh allena och följa Sunnah, kommer att förbli i det.

[17] Beträffande de syndiga monoteisterna, kommer de att lämna det med hjälp av medling. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Min medling går till mitt samfunds stora syndare.”1

Avgudadyrkarnas barn skall till helvetet.

1Ahmad (3/213), Abû Dâwûd (4739) och at-Tirmidhî (2345).