9. Människans gång i livet är frivillig

Det klargör att människan gör sina frivilliga handlingar frivilligt och inte påtvingat. Såsom hon handlar frivilligt i det här livet och väljer en handelsvara efter egen önskan går hon även en frivillig väg till nästa liv. Faktum är att vägen till nästa liv är mycket tydligare än vägen till det här livet. Ty vägen till nästa liv är klargjord av Allâh (ta´âlâ) i Qur’ânen och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Till följd därav måste vägen till nästa liv vara klarare och tydligare. Trots det tar människan vägen till det här livet som inte garanterar några frukter och lämnar vägen till nästa liv vars frukter är garanterade och kända eftersom Allâh har bekräftat dem – och Allâh (tabârak wa ta´âlâ) bryter inte Sitt löfte.