9. Inget undkommer Allâh

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

al-Irshâd ilâ Tawdhîh Lum´at-il-I´tiqâd, sid. 16-17

Därefter nämnde författaren (rahimahullâh) några verser som bekräftar Allâhs namn och egenskaper. Några av dem är:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى

Den Nåderike har rest Sig över Tronen. Honom tillhör allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär och allt som finns däremellan och allt som marken gömmer. Även om du uttalar dig högt, vet Han hemligheter och det som är än djupare dolt.”1

Den första versen bekräftar Allâhs (ta´âlâ) namn den Nåderike. Den bekräftar också Hans resning över Hans tron, vilken kommer på tal i sju olika verser i Qur’ânen. Resningen över Tronen tillhör Allâhs handlingsegenskaper som Allâh gör när Han vill. Det är en resning som tillkommer Hans majestät och fullkomlighet. Såsom Han bekräftar Sin resning, gör vi detsamma. Vi har dock ingen vetskap om dess beskaffenhet, precis som vi inte heller har någon vetskap om Hans övriga egenskapers beskaffenhet. Bara Han (djalla wa ´alâ) har vetskap om deras beskaffenhet. På samma sätt bekräftar vi Allâhs höghet och att den tillhör Allâhs essensegenskaper som aldrig frigörs från Honom (subhânahu wa ta´âlâ). Destruktiva sekter, däribland Djahmiyyah och Mu´tazilah, dementerar Allâhs höghet och resning, medan Ashâ´irah, Kullâbiyyah och Mâturîdiyyah tolkar dem på ett falskt och fördömt sätt. På så vis motsätter de sig bevisen i Qur’ânen och Sunnah och Salafs dogm.

Den andra versen bekräftar Allâhs herravälde, som sträcker sig över alla Hans skapelser, och Hans fullkomliga förmåga över dem.

Den tredje versen bekräftar Allâhs kunskap och Hans omfattning av allting. Inte ens en myras vikt, i himlarna eller på jorden, undkommer Honom (subhânahu wa ta´âlâ).

120:5-7