9. Det kan räcka med ett fel

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Det finns Sunnah som är så pass obligatorisk, att den som lämnar en aspekt av den och låter bli att acceptera den och tro på den, utesluts från dess folk.

FÖRKLARING

Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs principer hör att det finns obligatorisk Sunnah som måste vetas, följas och praktiseras, såväl invändigt som utvändigt. Den som utelämnar något av den har förlorat och lämnat Ahl-us-Sunnah på den obligatoriska punkten. Därtill går han miste om belöningen i att hörsamma Sunnah helt och fullt.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom med två sorters Sunnah:

1 – Obligatorisk.

2 – Rekommenderad.

Den som oskäligt utelämnar en obligatorisk Sunnah syndar.

Den som lämnar en rekommenderad Sunnah går visserligen miste om dess belöning, men han straffas inte för det.

Imamerna, däribland Imâm Ahmad bin Hanbal och hans anhängare, kallade till fasthållning vid Sunnah så att samfundet kunde leva ett lyckligt liv. I Sunnah ligger nämligen samfundets lycka. Det är inte tillåtet att slarva med obligatorisk Sunnah. Vad beträffar rekommenderad Sunnah, så skall även den efterlevas då den består av dygd, mycken belöning, upphöjd rang och strykning av synder. Den som praktiserar den inom alla områden har helt visst vunnit och kan skatta sig lycklig. Till dess viktigaste områden hör islam, îmân och ihsân.