9. Det åttonde avsnittet: Zakât-ul-Fitr

Zakât-ul-Fitr är en plikt som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ålade i samband med Ramadhâns slut. ´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ålade muslimska slavar och fria, män och kvinnor, små och stora, att betala Zakât-ul-Fitr i form av en Sâ´ dadlar eller en Sâ´ korn och att den skulle betalas innan människorna begav sig till bönen.”1

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

Maten skall utgöra råvarorna som äts av människorna. Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”På profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid betalade vi det på Fitr-dagen i form av en Sâ´ mat. Vår mat utgjordes av korn, russin, grynost och dadlar.”2

Rapporterad av al-Bukhârî.

Det är alltså ogiltigt att ge Zakât-ul-Fitr i form av pengar, madrasser, kläder, boskapsfoder, möbler och annat. Ty det motstrider profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår sak är avvisad.”3

Det vill säga att utövaren får den avvisad.

En Sâ´ motsvarar 2040 gram fint vete. Det är det profetiska måttet för Zakât-ul-Fitr.

Det är obligatoriskt att betala Zakât-ul-Fitr innan ´Îd-bönen. Det är bäst att betala det innan ´Îd-bönen under ´Îd-dagen. Det är dock giltigt att betala det en eller två dagar innan ´Îd. Det är ogiltigt att betala det efter ´Îd-bönen. Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ålade Zakât-ul-Fitr för att den fastande skulle renas från lättsinnigt tal och tvister och för att mata de fattiga. Den som betalar det innan bönen har betalat en godtagen allmosa och den som betalar det efter bönen har bara betalat en välgörenhet i mängden.”4

Rapporterad av Abû Dâwûd och Ibn Mâdjah.

Men om han får reda på att det är ´Îd först efter ´Îd-bönen eller om han befinner sig på en öde plats eller där ingen är berättigad till Zakât-ul-Fitr, så är det giltigt att betala det när han kan och Allâh vet bättre.

Må Allâh hylla och sända fred över vår profet Muhammad, hans ätt och hans följeslagare.

1al-Bukhârî (1503) och Muslim (984).

2al-Bukhârî (1508) och Muslim (985).

3al-Bukhârî (2697) och Muslim (1718).

4Abû Dâwûd (1609), Ibn Mâdjah (1827), ad-Dâraqutnî (2/138) och al-Hâkim (1/409) som autentiserade den och adh-Dhahabî höll med. God enligt al-Albânî i ”Sahîh Abî Dâwûd” (1420).