9. Bönens sjätte villkor

Shaykh-ul-Islâm och Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Det sjätte är täckelse av privata delar. De lärda är enade om att den naknes bön är ogiltig om han förmår täcka sig. Mannens och slavinnans privata delar sträcker sig från naveln till knäna. Hela den fria kvinnan är en privat del frånsett hennes ansikte. Beviset för det är Hans (ta´âlâ) ord:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ

”Söner av Âdam! Anlägg vårdad klädsel var gång ni går till bön.”1

FÖRKLARING

Den bedjande måste skyla sina privata delar, från naveln till knäna. Den korrekta åsikten är att han skall skyla dem.

Hela kvinnan är en privat del frånsett hennes ansikte. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Kvinnan är en privat del.”2

Det är bara ansiktet som inte är det. Om det inte finns främmande män i hennes närvaro när hon ber skall hon avtäcka ansiktet. I det fallet är det Sunnah att avtäcka det.

De lärda har delade åsikter om hennes händer. Vissa lärda tillåter henne avtäcka händerna. Andra ålägger henne täcka dem när hon ber. Det är säkrast att täcka dem, vilket författaren sade. Resten av kroppen skall täckas, inklusive fötterna, när hon ber. Om det finns främmande män i hennes närvaro skall hon även täcka sitt ansikte.

Vad slavinnan beträffar, så är de lärda oeniga om henne. Somliga lärda ger henne samma dom som männen eftersom hon är nött, hon säljs och hon köpes. Således är hennes privata delar som männens. Andra lärda menar att hon har samma dom som den fria kvinnan eftersom bevisen är allmänna. För att undvika meningsskiljaktigheter är det säkrast för henne att täcka sig som en fri kvinna. Likaså är bevisen för kvinnans privata delar allmänna:

”Kvinnan är en privat del.”

Bara för att köpare tittar på hennes kropp och erbjuder ett pris för henne betyder det inte att hon inte skall täcka sig när hon ber och är i främmande mäns närvaro så att de inte prövas av henne. Det gäller i synnerhet om hon är vacker. I så fall skall hon måna än mer om att täcka sig och undvika allt som leder till ondska. Det är allmänt känt att oenighet hör till de tvetydiga frågorna som uppstår när bevisen är oklara. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Lämna det du tvivlar på för det du inte tvivlar på.”3

”Den som undviker tvetydigheter rentvår sin religion och sin heder.”4

Det är alltså en tvetydig fråga. Således är det säkrast att hon, precis som den fria kvinnan, täcker hela kroppen när hon ber.

17:31

2at-Tirmidhî (1173), Ibn Hibbân (5599) och Ibn Khuzaymah (1685). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (6690).

3at-Tirmidhî (2518), an-Nasâ’î (5711) och Ahmad (1723). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (2930).

4al-Bukhârî (52) och Muslim (1599).