9. Allâh är ovanför himlen och vi är på jorden

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 58-60

36 – Det har rapporterats autentiskt att Qatâdah sade:

Israeliterna brukade säga: ”Herre! Du är ovanför himlen och vi är på jorden. Hur skall vi veta om Du är nöjd eller arg?” Han sade: ”Om Jag är nöjd med er låter Jag era bästa leda er och om Jag är arg på er låter Jag de värsta leda er.”

37 – Det har rapporterats autentiskt att Thâbit al-Bunânî sade:

Dâwûd brukade stå länge och be om nätterna, gå ned i Rukû´, lyfta på huvudet och säga: ”Du som är ovanför himlen! Jag lyfter upp mitt huvud mot Dig, liksom slavarna tittar mot sina herrar, Du som lever ovanför himlen!”1

38 – Abû Hanîfah sade:

Den som nekar att Allâh (ta´âlâ) är ovanför himlen hädar.”

39 – Mâlik sade:

Allâh är ovanför himlen och Hans kunskap är överallt – inget undkommer den.”2

40 – Hammâd bin Zayd sade om Djahmiyyah:

De vill säga att det inte finns någon gud ovanför himlen.”

41 – Djarîr bin ´Abdil-Hamîd sade:

Djahmiyyahs tal börjar som honung och slutar som gift. De försöker säga att det inte finns någon gud ovanför himlen.”

42 – En man sade till Ibn-ul-Mubârak:

Abû ´Abdir-Rahmân! Jag bävar för Allâh (´azza wa djall) på grund av alla böner som jag ber mot Djahmiyyah.” Han sade: ”Bäva inte. De påstår att din gud som är ovanför himlen är ingenting.”

1adh-Dhahabî sade:

”Dess berättarkedja är sund.” (al-´Uluww, sid. 552)

2al-Lâlakâ’î (2/401), ´Abdullâh bin Ahmad i ”as-Sunnah” (1/107) och al-Âdjurrî i ”ash-Sharî´ah”, sid. 289.