9. ´Alî är från Profeten och Profeten är från ´Alî

Imâm Ahmad bin Shu´ayb an-Nasâ’î (d. 303)

Fadhâ’il-us-Sahâbah, s. 51-54

41 – Muhammad bin al-´Alâ’ underrättade oss: Abû Mu´âwiyah underrättade oss: al-A´mash underrättade oss, från Sa´îd, från Ibn Buraydah, från sin fader, som berättade att Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den som jag är förvant med är också ´Alî förvant med.”1

42 – Abû Dâwûd Sulaymân bin Sayf underrättade oss: Abû Nu´aym berättade för oss: ´Abdul-Malik bin Abî Ghanîmah underrättade oss: al-Hakam berättade för oss, från Sa´îd bin Djubayr, från Ibn ´Abbâs, från Buraydah, som sade:

“Jag begav mig till Jemen med ´Alî. Jag såg ovänlighet i honom, varpå jag nämnde det för Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och nedvärderade ´Alî. Allâhs Sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ansikte förändrades. Han sade: “Buraydah! Är jag inte närmare de troende än de är sig själva?” Jag sade: “Jo, Allâhs Sändebud.” Då sade han: “Den som jag är förvant med är också ´Alî förvant med.”

43 – Qutaybah bin Sa´îd underrättade oss: Dja´far – Ibn Sulaymân – underrättade oss, från Yazîd ar-Rishk, från Mutarrif bin ´Abdillâh, från ´Imrân bin Husayn, som berättade att Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“´Alî är sannerligen från mig och jag är från honom. Han är förvant med varje troende efter mig.”2

44 – Ahmad bin Sulaymân underrättade oss: Yahyâ bin Abî Âdam underrättade oss: Isrâ’îl underrättade oss, från Abû Ishâq: Hubshî bin Djunâdah as-Salûlî berättade för mig:

“´Alî är från mig och jag är från honom. Ingen annan än jag själv eller ´Alî förkunnar från mig.”3

45 – Muhammad bin al-Muthannâ underrättade oss: Yahyâ bin Hammâd berättade för oss: Abû ´Awânah berättade för oss, från Sulaymân: Habîb bin Abî Thâbit berättade för oss, från Abût-Tufayl, från Zayd bin Arqam, som sade:

Efter att Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) återvänt från Avskedsvallfärden, slog han läger i Ghadîr-ul-Khumm. Han befallde resning av parasoller varunder det sopades. Därefter sade han: “Det är som att jag har kallats och besvarat. Jag kommer att lämna två tyngder till er. Den ena är större än den andra: Allâhs skrift och mitt efterkommande hus. Titta därför hur ni bemöter dem efter mig. De kommer inte att delas förrän de kommer till mig vid Dammen.” Sedan sade han: “Allâh är min förvant och jag är varje troendes förvant.” Därpå tog han tag i ´Alîs hand och sade: “Den som jag är förvant med är också han här förvant med. Allâh! Var förvant med den som han är förvant med och var fiende till den som han är fiende till.” Jag sade till Zayd: “Hörde du det från Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?” Han sade: “Det fanns inte en man under parasollerna utan att han såg honom med sina ögon och hörde honom med sina öron.”

1Ahmad (5/347, 350 och 361) och al-Hâkim (3/110).

2at-Tirmidhî (3712), som sade att den är god och främmande. Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (3712).

3at-Tirmidhî (3719), som sade att den är god, autentisk och främmande. God enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (3719).