89. Profetens medlingar på Domedagen

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 100-102

2 – Hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medling för inträdet i paradiset. Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kommer att vara den förste som ber om att paradiset öppnas, han kommer att vara den förste som stiger in i det och hans samfund kommer att vara det första samfund som går in i det1.

3 – Hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medling för att paradisets invånare ska stiga i rang varvid Allâh bönhör hans bön.

4 – Hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medling för muslimska stora syndare så att de som förtjänar att hamna i helvetet slipper göra det, och så att de som har hamnat i helvetet går ut ur det. Denna medling är kontroversiell. Djahmiyyah, Khawâridj och deras jämlikar dementerar den och anser att den som hamnar i helvetet förblir däri. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah bekräftar och betror den såsom den har nämnts. Varje muslim måste betro den och be Allâh låta Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medla för honom, ty han kommer att vara i behov av medling. I övrigt har även andra rätt till denna sorts medling. Även änglar, profeter och rättfärdiga ska medla för stora syndare. Barn som dog innan könsmognad ska medla för sina föräldrar.

5 – Hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medling för sin farbror Abû Tâlib. Abû Tâlib dog i egenskap av avgudadyrkare och utifrån ´Abdul-Muttalibs religion. Till följd därav ska han tillhöra helvetets eviga invånare. Det till trots ska Allâh låta Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medla för hans strafflindring. Hans straff kommer att vara eld som når upp till anklarna. Även om detta straff är det lindrigaste straffet i helvetet, kommer han att tro att det är det värsta.

1Muslim (196).