88. Den tredje kuriosan med profethyllningen

Den tredje kuriosan: Läsaren ser också att ordet ”mästare” (سيد) saknas i hyllningsbönerna. Således är de senare lärda oeniga om dess legitimitet. Det finns ingen tid till att fördjupa sig i frågan och nämna dem som inte anser det vara föreskrivet. Vi rättar ju oss efter profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fullkomliga undervisning till hans samfund. När han blev frågad om hur man skall hylla honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), befallde han:

اللهم صل على محمد

”Allâh! Hylla Muhammad…”

Jag vill emellertid låta den ädle läsaren läsa Hâfidh Ibn Hadjar al-´Asqalânîs åsikt i frågan. Detta eftersom han var en av Shâfi´iyyahs lärda som bemästrade såväl Hadîth som Fiqh. Det har blivit utspritt bland senare Shâfi´iyyah att handla i motsats till denna ädla och profetiska undervisning.

Hâfidh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Gharâbîlî (elev till Ibn Hadjar) sade:

”Han (Hâfidh Ibn Hadjar) blev frågad om hur profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skall hyllas inom bönen och utom bönen, utan hänsyn till om hyllningen är obligatorisk eller rekommenderad. Är det ett villkor däri att bruka ordet ”mästare” liksom:

”Allâh! Hylla vår mästare Muhammad, skapelsens mästare eller mänsklighetens mästare.”?

Eller skall man nöja sig med:

اللهم صل على محمد

”Allâh! Hylla Muhammad…”?

Vad är bäst? Skall man nämna ordet ”mästare” eftersom det har bekräftats att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är det, eller skall man låta bli att säga det eftersom det inte finns något bevis för det i rapporteringarna? Han (radhiya Allâhu ´anh) svarade:

”Ja, det är mer överväldigande att hålla sig till de rapporterade fraserna. Man skall inte säga att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät bli att nämna frasen utav ödmjukhet liksom han inte brukade be om hyllning och fred när han nämnde sig själv. Hans samfund är påbjudet att säga det varje gång han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kommer på tal. Om det hade varit överväldigande skulle det ha rapporterats från följeslagarna och efterföljarna. Trots de många rapporteringarna så har jag inte hittat någon rapportering däri någon följeslagare eller efterföljare sade så. Imâm ash-Shâfi´î (som var en av de mest högaktande människorna av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)) sade i inledningen av sin bok som utgör en pelare i hans rättsskola:

”Allâh! Hylla Muhammad… varje gång han nämns av dem som minns och försummas av de försumliga.”

Förmodligen kom han fram till det från den autentiska hadîthen:

سبحان الله عدد خلقه

”Fri är Allâh från brister lika många gånger som Hans skapelsers antal.”

Det har bekräftats att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till de troendes moder efter att ha sett hur mycket och länge hon lovprisade Allâh:

”Jag upprepade fyra fraser tre gånger efter dig. Om de hade vägts tillsammans med det som du har sagt i dag skulle de vägt mer än det:

سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته

”Fri är Allâh från brister lika många gånger som Hans skapelsers antal. Fri är Allâh från brister som Hans egna välbehag. Fri är Allâh från brister som Hans trons vikt. Fri är Allâh från brister som Hans ords antal.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tyckte om böner som var korta men betydelsefulla.

al-Qâdhî ´Iyâdh har ett helt kapitel i boken ”ash-Shifâ” om hur profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skall hyllas. Däri nämner han flera rapporteringar från följeslagarna och efterföljarna och inte en enda följeslagare eller någon annan använde ordet ”mästare”. En av dem är ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) som lärde människorna hylla profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på följande sätt:

”Allâh! Du som har brett ut jordens yta och rest himlavalvet. Ge Dina tidigare hyllningar, ytterligare välsignelser och vidare hälsningar till Din slav och Ditt sändebud Muhammad – han som öppnade det stängda.”

´Alî sade också:

”Må Allâh, Skaparen och den Barmhärtige, de nära änglarna, profeterna och de sanningsenliga och martyrerna och de rättfärdiga och allting annat som förklarar Dig vara fri från brister, Du skapelsernas Herre, hylla den siste profeten och de gudfruktigas ledare Muhammad bin ´Abdillâh.”

´Abdullâh bin Mas´ûd brukade säga:

”Allâh! Hylla, välsigna och benåda Din slav och Ditt sändebud Muhammad – godhetens ledare och nådens sändebud.”

al-Hasan al-Basrî brukade säga:

”Den som vill dricka ur den törstsläckande koppen från den utvaldes (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) damm skall säga: ”Allâh! Hylla Muhammad, hans ätt, hans följeslagare, hans hustrur, hans barn, hans avkomma, hans hus, hans svågrar, hans hjälpare, hans anhängare och hans älskade.”

Detta är några av följeslagarnas och andras hyllningar som rapporteras i ”ash-Shifâ”. Visserligen stämmer det att Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade när han hyllade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Allâh! Ge Dina bästa hyllningar, nåd och välsignelser till sändebudens mästare…”

Den är rapporterad av Ibn Mâdjah. I berättarkedjan finns svaghet. ´Alîs föregående rapportering rapporteras av at-Tabarânî och dess berättarkedja är helt okej. Däri finns främmande ord som jag har rapporterat förklarade i Abûl-Hasan bin al-Fâris bok ”Fadhl-un-Nabî (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)”.

Shâfi´iyyah säger att om en person svär vid Allâh att han skall hylla profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på det bästa sättet, så räcker det att han säger:

”Allâh! Hylla Muhammad varje gång han nämns av dem som minns och försummas av de försumliga.”

an-Nawawî sade:

”Det korrekta som måste fastslås är att det sägs:

اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم

”Allâh! Hylla Muhammad och Muhammads ätt liksom Du har hyllat Ibrâhîm…””

Flera senare lärda kritiserade honom för det eftersom ingen av de två omnämnda fraserna tyder på någon förträfflighet sett till formuleringen. Sett till betydelsen är förträffligheten uppenbar i den första. Frågan är välkänd i Fiqh-böckerna. Poängen med det hela är att ingen lärd som har behandlat det här ämnet har nämnt ordet ”vår mästare” (سيدنا). Om det hade varit rekommenderat skulle det inte förblivit dolt för allesammans. Allt gott ligger i att följa och Allâh vet bättre.”

Hâfidh Ibn Hadjars (rahimahullâh) åsikt att det inte är föreskrivet att nämna hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mästerskap i samband med hyllningen till honom är likaså Hanafiyyahs åsikt. Den måste följas eftersom den är ett ärligt bevis för kärleken till honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

”Säg: ”Om ni älskar Allâh, följ mig och Allâh skall älska er och förlåta er era synder. Allâh är ständigt förlåtande, barmhärtig.”1

Således sade Imâm an-Nawawî i ”Rawdhat-ut-Tâlibîn”:

”Den mest fulländade hyllningen till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är:

اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم [و آل إبراهيم]، إنك حميد مجيد. و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على [إبراهيم و]آل إبراهيم، إنك حميد مجيد

”Allâh! Hylla Muhammad och Muhammads ätt liksom Du har hyllat Ibrâhîm [och Ibrâhîms ätt]. Dig tillhör allt lov och pris. Och välsigna Muhammad och Muhammads ätt liksom Du har välsignat [Ibrâhîm och] Ibrâhîms ätt. Dig tillhör allt lov och pris.””2

Det är den tredje omnämnda hyllningen och han nämnde inget mästerskap däri.

13:31

2Rawdhat-ut-Tâlibîn (1/265).