86. Enorm ignorans

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 91-92

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Avgudadyrkarna har ännu ett tvivel när de säger att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fördömde Usâmah bin Zayd för att ha dödat en man som sade att det inte finns någon sann gud utom Allâh. Bland annat sade han också:

Jag har blivit beordrad att strida mot människorna till dess att de säger att det inte finns någon sann gud utom Allâh.”1

Det finns flera hadîther som konstaterar att den som uttalar trosbekännelsen inte får ofredas. Dessa ignoranter vill säga att den som uttalar trosbekännelsen kan säga vad han vill utan att häda eller bekämpas. Som svar på dessa ignoranta avgudadyrkares tvivel kan det sägas att det är allom bekant att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bestred och tillfångatog de judar som sade att det inte finns någon sann gud utom Allâh. Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare bestred Banû Hanîfah som sade att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud, bad och tillskrev sig islam. Samma sak gäller de människor som ´Alî bin Abî Tâlib brände till döds.

FÖRKLARING

Till avgudadyrkarnas tvivel hör att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fördömde Usâmah bin Zayd för att ha dödat en man som sade att det inte finns någon sann gud utom Allâh och sade:

Dödade du honom efter att han hade sagt att det inte finns någon sann gud utom Allâh? Vad skall du göra på Domedagen om han kommer med trosbekännelsen? Öppnade du hans hjärta?” Följaktligen sade Usâmah: ”Jag önskade att jag inte hade konverterat till islam än.”2

De argumenterar också med hadîthen:

Jag har blivit beordrad att strida mot människorna till dess att de säger att det inte finns någon sann gud utom Allâh.”

Det bevisar deras enorma ignorans. Trosbekännelsen är ingalunda skydd mot helvetet och avguderi om människan avgudar på annat håll. Som svar på dessa ignoranters tvivel kan följande sägas:

1 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bestred och tillfångatog de judar som sade att det inte finns någon sann gud utom Allâh.

2 – Följeslagarna bestred Banû Hanîfah som sade att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud och tillskrev sig islam.

3 – De som brändes av ´Alî bin Abî Tâlib sade att det inte finns någon sann gud utom Allâh.

1al-Bukhârî (2946), Muslim (33), Abû Dâwûd (2640) och Ibn Mâdjah (3928).

2al-Bukhârî (1399) och Muslim (20).