85. Visst varierar människors tro

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 89

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

82 – Tron är en och de troende har i princip en jämställd tro. Deras tro varierar när det kommer till rädsla, gudsfruktan, avståndstagande från lustar och fasthållning vid riktighet.

FÖRKLARING

Det är både generellt och anmärkningsvärt sagt. Människors tro varierar visst, både sett till deras tros grund och fullkomlighet. Visst är människorna olika när det kommer till att bekräfta allt som måste bekräftas och efterleva det. Alltså är det fel att säga att tron är en odelbar massa. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade ju:

Tron består av drygt sjuttio nivåer. Dess högsta är orden ”Det finns ingen sann gud utom Allâh” och dess lägsta är bortröjning av något skadligt från vägen. Blygheten är också en nivå av tron.”1

Människors tro varierar som sagt visst, både sett till deras tros grund och fullkomlighet. Också deras goda handlingar varierar. Detta är den korrekta åsikten som stöds av bevisen i Qur’ânen och Sunnah.

Därtill består tron av två pelare:

1 – Fullkomlig tro.

2 – Befintlig tro, som är reducerad.

Denna indelning stöds av många bevis i Qur’ânen och Sunnah. Den som vill veta mer och ingående får referera till boken ”ash-Shurûq ´alâ Mandhûmat-il-Furûq” där poeten säger:

Tron har två pelare, lägg dem på minnet

och akta dig för att avvika från dem

1al-Bukhârî (9) och Muslim (35).